GOPS Lesznowola

Stypendia szkolne

GDZIE SI UDA PO POMOC ?
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zosta zoony do 15 wrzenia, suchacz kolegium skada wniosek do 15 padziernika. Wszystkie wnioski przyjmowane s w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lesznowoli ul. G.R.N 66 tel. /22/757-92-32 wew.204. Informacja o pomocy materialnej dostpna jest rwnie u pedagogw szkolnych ze szk z terenu Gminy Lesznowola.

Pracownik Kontakt Rejon
Aleksandra Jasiska /22/ 757-93-40 do 42 wew. 204
rodzinne@gops-lesznowola.pl
caa gmina


FORMY WIADCZE

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i suchaczom znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, wynikajcej z niskich dochodw na osob w rodzinie w szczeglnoci gdy w rodzinie tej wystpuje: bezrobocie, niepenosprawno, cika lub dugotrwaa choroba, wielodzietno, brak umiejtnoci wypeniania funkcji opiekuczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a take gdy rodzina jest niepena.

Stypendium szkolne moe zosta przeznaczone na pokrycie kosztw:
 • udziau w zajciach edukacyjnych, w tym wyrwnawczych, prowadzonych jako patne zajcia spoza planu nauczania a take udzia w zajciach edukacyjnych odbywajcych si poza szko, w szczeglnoci kosztw nauki jzykw obcych, zaj sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szk”, wyj do kina i teatru zorganizowanych przez szko.
 • zakupu podrcznikw szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczeglnoci zeszytw, przyborw szkolnych, tornistra, plecaka, atlasw, encyklopedii, sownikw, instrumentw muzycznych, abonamentu internetowego, stroju na zajcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoy oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoy za niezbdne w trakcie edukacji ucznia.

Pomoc w formie stypendium szkolnego moe otrzyma:
 • ucze publicznej lub niepublicznej szkoy podstawowej, gimnazjum lub szkoy ponadgimnazjalnej na stae zamieszkujcy na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukoczenia ksztacenia nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia, niezalenie od tego w jakim miecie znajduje si siedziba szkoy
 • suchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jzykw obcych lub kolegium sub spoecznych, ktry na stae zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukoczenia ksztacenia nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia, niezalenie od tego w jakim miecie znajduje si siedziba szkoy
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego orodka umoliwiajcego dzieciom i modziey rwnie upoledzonym umysowo ze sprzonymi niepenosprawnociami, realizacj odpowiednio, obowizku szkolnego i obowizku nauki, ktry na stae zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola - do czasu ukoczenia realizacji nauki.
 • ucze szkoy niepublicznej nieposiadajcej uprawnie szkoy publicznej dla modziey i dla dorosych, ktry na stae zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola do czasu ukoczenia ksztacenia, nie duej jednak ni do ukoczenia 24 roku ycia
 • suchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jzykw obcych i kolegium sub spoecznych, ktry na stae zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukoczenia ksztacenia, nie duej jednak ni do ukoczenia 24 roku ycia.

Stypendium szkolne nie przysuguje:

 • dzieciom, ktre realizuj roczne obowizkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/suchaczom/wychowankom, ktrzy nie zamieszkuj na stae na terenie Gminy Lesznowola

CO POWINIENE WIEDZIE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i suchaczom znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, wynikajcej z niskich dochodw na osob w rodzinie w szczeglnoci gdy w rodzinie tej wystpuje: bezrobocie, niepenosprawno, cika lub dugotrwaa choroba, wielodzietno, brak umiejtnoci wypeniania funkcji opiekuczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a take gdy rodzina jest niepena. Miesiczna wysoko dochodu na osob w rodzinie ucznia uprawniajca do ubiegania si o stypendium szkolne, ktra nie moe zosta przekroczona, wynika z ustawy o pomocy spoecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pniejszymi zmianami) i wynosi 700 z netto. Pod uwag brany jest dochd netto z miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym wniosek jest skadany (SIERPIEN), a w sytuacji, gdy dochd ten jest utracony – rwnie z miesica skadania wniosku. Osoba ma obowizek informowa o kadym dochodzie uzyskanym i utraconym.
Wnioski zoy moe rodzic lub przedstawiciel ustawowy penoletniego ucznia jak rwnie penoletni ucze. Wzory wnioskw dostpne s w zakadce Formularze do pobrania.

Stypendium realizowane jest na zasadzie cakowitej lub czciowej refundacji poniesionych wydatkw zwizanych z procesem edukacyjnym ucznia/suchacza/wychowanka, na podstawie rachunkw imiennych lub faktur dokumentujcych wydatki poniesione przez rodzica lub ucznia.Stypendyci dostarczaj rachunki i faktury do Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w terminie okrelonym w decyzji wraz numerem rachunku bankowego lub dowodu osobistego. Wypata stypendium nastpuj na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie GOPS w dni wyznaczone przez Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej.

WANE !!!
Stypendyci musz udokumentowa wydatki fakturami lub rachunkami imiennymi


WYMAGANE DOKUMENTY


Do wniosku naley doczy dokumenty potwierdzajce wysoko wszystkich dochodw rodziny za miesic sierpie, np.:
 • zawiadczenie z zakadu pracy o wysokoci wynagrodzenia netto;
 • odcinek emerytury/renty lub wycig bankowy zawierajcy informacj o wysokoci wiadczenia wraz z aktualn decyzj ZUS o wysokoci pobieranych wiadcze,
 • zawiadczenie z Powiatowego Urzdu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokoci ewentualnych wiadcze wypacanych przez PUP,
 • w przypadku osb nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy - owiadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodw,
 • dochody z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej (zasiki stae, okresowe, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zawiadczenie o wysokoci otrzymywanego stypendium, innego ni stypendium szkolne,
 • owiadczenia czonkw rodziny o wysokoci dochodw uzyskanych z innych rde, zawierajce klauzul o odpowiedzialnoci karnej wynikajcej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
 • w przypadku osb prowadzcych dziaalno gospodarcz – zawiadczenie z Urzdu Skarbowego lub owiadczenie o wysokoci dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzajcy wysoko otrzymywanych alimentw (wyrok sdowy, ugoda sdowa, zawiadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzajcy wysoko alimentw wiadczonych na rzecz innych osb oraz potwierdzenie przekazania alimentw (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • kady inny dokument mogcy potwierdzi wysoko dochodw, z ktrych utrzymuje si rodzina.

Zasiek szkolny


Przyznawany jest jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub suchacza zamieszkaego na terenie Gminy Lesznowola, niezalenie od miesicznej wysokoci dochodu;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola