GOPS Lesznowola

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest wiadczeniem pieninym wypacanym przez gmin, majcym na celu dofinansowanie do wydatkw mieszkaniowych ponoszonych w zwizku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W naszej gminie zadanie to zostao zlecone Orodkowi Pomocy.

Pracownik Kontakt Rejon
Maria Wodarczyk /22/ 757-93-40 do 42 wew. 229
Gmina Lesznowola

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysuguje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
- osobom mieszkajcym w lokalach mieszkalnych, do ktrych przysuguje im spdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkajcym w lokalach mieszkalnych znajdujcych si w budynkach stanowicych ich wasno i wacicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
- innym osobom majcym tytu prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszcym wydatki zwizane z jego zajmowaniem
- osobom zajmujcym lokal mieszkalny bez tytuu prawnego, oczekujcym na przysugujcy im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysuguje na podstawie tylko jednego z w/w tytuw.

Prawo do dodatku zaley od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztw.

Dochody
Ustalajc prawo do dodatku bierze si pod uwag dochody przypadajce na jedn osob w gospodarstwie domowym, ktre tworz osoby stale mieszkajce pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale take osoby nie spokrewnione ze sob np. konkubenci.

Wane. Za dochd uwaa si wszelkie przychody po odliczeniu kosztw ich uzyskania oraz po odliczeniu skadek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochd z gospodarstwa rolnego ustala si na podstawie powierzchni gruntw w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza si dodatkw dla sierot zupenych, zasikw pielgnacyjnych, zasikw okresowych z pomocy spoecznej, jednorazowych wiadcze pieninych i wiadcze w naturze z pomocy spoecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysuguje, jeeli redni miesiczny dochd na czonka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesicy nie przekracza 175% najniszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie kwota najniszej emerytury wynosi 1000,00 z, tak wic dochd w gospodarstwie jednoosobowym moe wynosi 1750,00 z a w gospodarstwie wieloosobowym 1250,00 z.


Powierzchnia
Dodatek mieszkaniowy przysuguje tylko na okrelon powierzchni lokalu przypadajc na osob tzw. ”powierzchni normatywn”, ktra wynosi odpowiednio :
35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osb
45 m2 – dla 3 osb
55 m2 – dla 4 osb
65 m2 – dla 5 osb
70 m2 – dla 6 osb, a w przypadku zamieszkiwania wikszej liczby osb powierzchni normatywn zwiksza si dla kadej kolejnej osoby o 5 m2. Jeeli w lokalu przebywa osoba niepenosprawna poruszajca si na wzku inwalidzkim lub jeeli niepenosprawno wymaga zamieszkania w osobnym pokoju powierzchnie normatywn powiksza si o 15 m2.

Dodatek otrzyma rwnie rodzina, ktra przekroczya powierzchni normatywn, jednak nie wicej ni o 30 % albo 50 % pod warunkiem , e udzia powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wydatki
Przepisy nie pozwalaj uwzgldnia wszystkich wydatkw zwizanych z zamieszkaniem. Zawsze pod uwag bierze si:
- czynsz – w przypadku najemcw
* jeeli ubiegajcy si o dodatek zajmuje lokal nie bdcy wasnoci gminy, jego wydatki (bdce odpowiednikiem czynszu) zrwnuje si z czynszem jaki by paci za mieszkanie gdyby naleao do gminy
- koszty eksploatacji i remontw – w przypadku czonkw spdzielni oraz najemcw mieszka spdzielczych
- zaliczki na koszty zarzdu nieruchomoci wspln
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu – w przypadku czekajcych na lokal zamienny lub socjalny
- opaty za energi ciepln, wod odbir nieczystoci staych i pynnych
- wydatek stanowicy podstaw obliczania ryczatu na zakup opau

Wydatku nie stanowi wydatki poniesione z tytuu ubezpiecze, podatku od nieruchomoci, opat za wieczyste uytkowanie gruntw, opat za gaz przewodowy, energi elektryczn, dostarczane do lokalu na cele bytowe.

Wysoko dodatku mieszkaniowego stanowi rnic midzy wydatkami przypadajcymi na normatywn powierzchni uytkow zajmowanego lokalu mieszkalnego,
a kwot stanowic wydatki poniesione przez osob otrzymujc dodatek w wysokoci:
- 15 % dochodw gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
- 12 % dochodw gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
- 10 % dochodw gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i wikszym

Dodatek przyznaje si na okres 6 miesicy, liczc od pierwszego dnia nastpujcego po dniu zoenia wniosku. Decyzja zostaje wydana w przecigu miesica

Dodatek nie przysuguje, jeeli osoba nie spenia przesanek ustawowych np. nadmetra, brak tytuu prawnego do lokalu lub jeeli kwota dodatku byaby nisza ni 2 % najniszej emerytury w dniu wydania decyzji tj. nisza ni 20,00 z.

Wypata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana jeeli osoba nie paci czynszu na bieco tj. przez ponad dwa miesice. Wypat wstrzymuje si do czasu pokrycia zalegoci. Jeeli w cigu 3 miesicy zalegoci nie zostan uregulowane wiadczenie wygasa.

Wymagane dokumenty
- wniosek – zarzdca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osb, nazwie i siedzibie zarzdcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszcze i wody, wydatkach na mieszkanie
- w przypadku domw jednorodzinnych zawiadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzajce powierzchni uytkow i wyposaenie techniczne domu
- rachunki dotyczce utrzymania domu
- w przypadku osb niepenosprawnych chccych z korzysta z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzj powiatowego zespou ds. orzekania o niepenosprawnoci dotyczc prawa do oddzielnego pokoju.
- deklaracj o dochodach

Na danie Orodka, osoba pobierajca dodatek jest zobowizana udostpni dokumenty potwierdzajce wysoko dochodw wykazywanych w deklaracji. Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje si wydatki w wysokoci 100 % naliczonych i ponoszonych wydatkw.
Wersja do druku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola