GOPS Lesznowola

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. W naszej gminie zadanie to zostało zlecone Ośrodkowi Pomocy.

Pracownik Kontakt Rejon
Maria Włodarczyk /22/ 757-93-40 do 42 wew. 229
Gmina Lesznowola

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dochody
Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Ważne. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie kwota najniższej emerytury wynosi 1000,00 zł, tak więc dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 1750,00 zł a w gospodarstwie wieloosobowym 1250,00 zł.


Powierzchnia
Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzw. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio :
35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię normatywną zwiększa się dla każdej kolejnej osoby o 5 m2. Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju powierzchnie normatywną powiększa się o 15 m2.

Dodatek otrzyma również rodzina, która przekroczyła powierzchnię normatywną, jednak nie więcej niż o 30 % albo 50 % pod warunkiem , że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60 %.

Wydatki
Przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków związanych z zamieszkaniem. Zawsze pod uwagę bierze się:
- czynsz – w przypadku najemców
* jeżeli ubiegający się o dodatek zajmuje lokal nie będący własnością gminy, jego wydatki (będące odpowiednikiem czynszu) zrównuje się z czynszem jaki by płacił za mieszkanie gdyby należało do gminy
- koszty eksploatacji i remontów – w przypadku członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu – w przypadku czekających na lokal zamienny lub socjalny
- opłaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

Wydatku nie stanowią wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu na cele bytowe.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego,
a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
- 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba nie spełnia przesłanek ustawowych np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu lub jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. niższa niż 20,00 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana jeżeli osoba nie płaci czynszu na bieżąco tj. przez ponad dwa miesiące. Wypłatę wstrzymuje się do czasu pokrycia zaległości. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy zaległości nie zostaną uregulowane świadczenie wygasa.

Wymagane dokumenty
- wniosek – zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie
- w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu
- rachunki dotyczące utrzymania domu
- w przypadku osób niepełnosprawnych chcących z korzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzję powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczącą prawa do oddzielnego pokoju.
- deklarację o dochodach

Na żądanie Ośrodka, osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazywanych w deklaracji. Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków.
Wersja do druku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola