GOPS Lesznowola

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jeżeli jesteś osobą, która posiada lub posiadała na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i chciałbyś wyrobić członkom swojej rodziny Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, zgłoś się do Starszego Inspektora ds. administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, który chętnie udzieli niezbędnych informacji i odpowie na wszystkie pytania.
 
Pracownik Kontakt Rejon
Wiktoria Gajewska tel.: /22/ 757-93-40 do 42 wew. 228
email: gops@gops-lesznowola.pl
Gmina Lesznowola


Komu przysługuje Karta?
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych posiadających system Android lub iOS- aplikacja mObywatel).

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny – rodzic, małżonek rodzica, pełnoletnie dziecko.

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania,
o których mowa poniżej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki

Członkami rodziny wielodzietnej są:
- rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę/duplikat Karty?
W celu otrzymania Karty należy złożyć stosowny wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Gminie Lesznowola instytucją odpowiedzialną za wydawanie Kart jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Tam też należy złożyć wniosek o ich wydanie. Ważne, że w imieniu całej rodziny – o wydanie Karty wystąpić może każdy, pełnoletni członek rodziny. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Karty Dużej Rodziny wydawane są bezpłatnie.

Natomiast opłatę w wysokości 15 zł ponosi się za duplikat, a 10 zł wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty (posiadając tylko kartę elektroniczną).

Duplikat Karty wydawany jest np. jeśli zgubimy lub uszkodzimy kartę. Należy wtedy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 15,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola:
39 8022 0000 2001 0000 0257 0004

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie duplikatu karty)

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o Kartę?
Należy wypełnić wniosek (wzór do pobrania w zakładce Formularze do pobrania- należy powielić stronę trzecią i czwartą w taki sposób, aby można było wprowadzić dane wszystkich członków rodziny) - potrzebne będą PESELE wszystkich osób, dla których wnioskujemy o Kartę i ich dane osobowe.

Do wniosku należy dołączyć:
w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór do pobrania w zakładce Formularze do pobrania)
-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór do pobrania w zakładce Formularze do pobrania)
-w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
-w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór do pobrania w zakładce Formularze do pobrania)

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. dokumentami przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemców mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy we wniosku zaznacza się opcję MAŁŻONEK?
Opcję małżonek we wniosku zaznacza się, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci.

Jak długo będzie trzeba czekać na Kartę?
Około 4 tygodni, w przypadku zamówienia mniej niż 15 kart czas oczekiwania może przedłużyć się do 8 tygodni.

Gdzie będą drukowane Karty?
Karty będą drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Do tej pory do programu przystąpiły m.in.

Alma Market, Carrefour Polska, C&A, Lotos, Księgarnie Świat Książki, Play, Luxmed, Bank PKO, Bank BOŚ, AVIVA, ORLEN, T-Mobile, Energa, LINK4, Lidl, Orange, Simply

Zniżki ustawowe:
• zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
• bezpłatny wstęp do parków narodowych. Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
• „Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie to nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Pełen katalog zniżek znajduje się stronie i jest na bieżąco aktualizowany:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W celu skorzystania ze zniżki należy np. w punkcie zakupu biletu wstępu okazać Kartę. Można korzystać z niej w dowolnym czasie, co oznacza, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu (z wyjątkiem PKP).

Czym różni się Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całej Polski, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?
Oczywiście NIE. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uzupełnia zniżki, do których rodziny nabyły prawo na podstawie lokalnej Karty Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy w instytucjach kultury.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, obowiązujący na terenie całego kraju wzór. Ma wymiary 54x85,6mm – a zatem wielkością odpowiada np. karcie bankomatowej. Na Karcie zamieszczone zostanie imię, nazwisko oraz numer PESEL. Oprócz tego podany zostanie termin ważności Karty i skrót KDR pisany Braille’m. Oczywiście Karta posiadać będzie także stosowne zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem dokumentu. Na karcie nie będzie zdjęcia posiadacza karty.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola