GOPS Lesznowola

Lesznowolska Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 09.08.2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola od 15 września 2012 r. w Gminie Lesznowola wydawane są Karty Dużych Rodzin
Pracownik
Kontakt Rejon
Wiktoria Gajewska tel.: /22/ 757-93-40 do 42 wew. 228
email: gops@gops-lesznowola.pl
Gmina Lesznowola


W JAKIM CELU WYDAWANA JEST KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta wydawana jest w celu
• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień
• zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
• umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej
• promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym meldunek w Gminie Lesznowola i faktycznie zamieszkającym na terenie gminy lub rodzinom zamieszkującym teren Gminy Lesznowola oraz rozliczającym się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
Karta Duży Rodzin przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE LESZNOWOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Każdy posiadacz Karty, na jej podstawie, posiada możliwość skorzystania ze zniżek wskazanych w PROGRAMIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINY WIELODZIETNE ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z 09.08.2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola. Zniżkami wynikającymi z ww. programu są:

• 50% zniżki dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci na bilety wstępu i zajęcia oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli;
• 30% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię GOSiR w Piasecznie;
• bezpłatnych biletów miesięcznych komunikacji lokalnej na linii L-1, L-3, L-4 (zwrot następuje po okazaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakupionego imiennego biletu na w/w linie);
• 50% zniżki na bilety długookresowe imienne (30 i 90-cio dniowe) na dojazd uczniów z terenu Gminy Lesznowola do szkół ponad gimnazjalnych (szkoły średnie, studia dzienne);
• bezpłatny wstęp na lodowisko w Lesznowoli oraz 50% zniżki dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci na wypożyczenie łyżew

Do programu Lesznowolskiej Karty Dużej Rodziny mogą przystępować prywatne podmioty, które udzielają zniżek na usługi i towary przez nie oferowane. Po przystąpieniu podmiotu do programu wyżej wymieniony katalog zniżek jest poszerzany o zniżki oferowane przez tego przedsiębiorcę.

Aktualny katalog ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w zakładce Lesznowolska KDR (zakładka, w której się Państwo aktualnie znajdują) w formacie pliku PDF poniżej treści zakładki. Informacje o aktualnym katalogu zniżek można także uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

W celu otrzymania KDR dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli wniosek stanowiący załącznik do Programu. Przy składaniu wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
• oświadczenie o liczbie osób i miejscu zameldowania na stałe lub czasowo, a w przypadku zameldowania w innej Gminie również oświadczenia o rozliczaniu się w Urzędem Skarbowym w Piasecznie..
• zaświadczenie , ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lesznowoli kwituje na kopii przyjęcie wniosku, którą otrzymuje wnioskodawca. Kopia ta jest podstawą do odebrania KDR przez wnioskodawcę, w tym samym Punkcie, w którym został złożony wniosek o ich wydanie.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Druki wniosków KDR są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. GRN 66 oraz na stronie internetowej www.gops-lesznowola.pl


WŁAŚCIWOŚCI KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużych Rodzin jest imienna, ważna wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, posiada termin ważności, unikalny numer KDR oraz hologram. Wzór KDR stanowią załączniki 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Lesznowola nr 229/XVIII/2012 z dnia 09.08.2012 r., otrzymuje ją każdy członek rodziny wielodzietnej.

KDR jest ważna od 1 października każdego roku do 30 września kolejnego roku z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok.
Emitentem KDR jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Znalezioną Kartę należy zwrócić emitentowi.


PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Warunkiem przedłużenia ważności KDR jest przedstawienie w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lesznowoli dokumentów potwierdzających uprawnienia,
czyli ponowne złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Ważność karty można przedłużyć nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem
okresu ważności Karty, czyli najwcześniej w sierpniu.

W celu przedłużenia Kart Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny
przedstawiciel ustawowy(osoba wnioskująca o wydanie KDR) składa w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli wniosek o przedłużenie KDR. Przy
składaniu wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
- oświadczenie o liczbie osób i miejscu zameldowania na stałe lub czasowo, a w przypadku zameldowania w innej Gminie również oświadczenia o rozliczaniu się w Urzędem Skarbowym w Piasecznie.
- zaświadczenie , ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Należy także przynieść ze sobą posiadane Kart Dużej Rodziny.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lesznowoli przyjmuje wniosek
i weryfikuje załączone dokumenty. Jeśli rodzina nadal spełnia warunki do
posiadania kart, pracownik przedłuża ich ważność poprzez przyklejenie na
nich hologramów.


Druki wniosków o przedłużenie KDR są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lesznowoli ul. GRN 66, na stronie internetowej
www.gops-lesznowola.pl

USZKODZENIE LUB UTRATA KARTY DUŻEJ RODZINY

W przypadku utraty lub uszkodzenia KDR właściciel lub przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli wraz z prośbą o wydanie wtórnika KDR. KDR zagubiona traci swoją ważność, a wtórnik KDR jest wydawany po opłaceniu kosztów druku.

PLIKI DO POBRANIA

Uchwala_nr_229_z_09.08.2012_wspieranie_rodzin.pdf
Formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera programu wsparcia rodzin wielodzietnych
Katalog_ulg_i_zwolnien_dla_posiadaczy_Karty.pdf
Zwroty_za_bilety_i_karty.pdf
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola