GOPS Lesznowola

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe
Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe:
  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:
2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
2022 r. – wniosek został  złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Wzór wniosku:
Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych zostanie udostępniony po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli: w zakładce: „formularze do pobrania”.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:
  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku VAT od gazu?
Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej).
Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wniosek o refundację podatku VAT można też wysłać za pośrednictwem poczty polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminna 66 05-506 Lesznowola.
Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.
Przyznanie przez wójta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Jaka jest podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023 r.?
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola