GOPS Lesznowola

Złota Rączka dla seniora 65+


Lokalny Program Pomocy
"Złota Rączka dla seniorów 65+"
w Gminie Lesznowola na 2022 rok

§ 1
1. Niniejszy Program określa zasady korzystania z pomocy w formie usług naprawczych pn. „Złota Rączka”.
2. Beneficjentami Programu są Seniorzy - osoby, które ukończyły 65 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Lesznowola.
 3. Celem Programu „Złota Rączka” jest pomoc Seniorom w codziennym funkcjonowaniu.

§2
1. Pomoc w ramach Programu polega na świadczeniu drobnych, bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora takich, jak:
a) regulacja drzwi i okien,
b) wymiana uszczelki w kranie,
c) montaż, regulacja i wymiana spłuczki, deski WC,
d) odpowietrzenie kaloryfera,
e) udrożnienie odpływów, wymiana, uszczelnienie syfonu,
f) montaż, wymiana zamka, klamki w drzwiach,
g) wymiana żarówki,
h) montaż gniazdka, kontaktu, lampy,
i) montaż karniszy, obrazów, luster, uchwytów, półek itp.,
j) podłączenie pralki/zmywarki, k) naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf,
l) wymiana uszczelek w przeciekających kranach,
m) wymiana pokręteł baterii, słuchawek,
n) inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez pracownika technicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli (dalej GOPS) realizującego usługi naprawcze.
2. Świadczenie usług naprawczych nie obejmuje:
a) napraw wymagających natychmiastowej interwencji,
b) napraw świadczonych w ramach innych umów np. z zarządcą nieruchomości,
c) napraw wymagających specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień,
d) napraw wymagających dużych nakładów finansowych.
3. Pracownik techniczny GOPS w Lesznowoli   realizujący usługi naprawcze w ramach jednej usługi może przeprowadzić więcej niż jedną wizytę, jeśli potrzebny będzie zakup materiałów do naprawy. W sytuacji braku możliwości naprawy zastrzega się prawo do odmowy wykonania usługi.
4. Seniorzy nie mogący ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność sami zakupić potrzebnej części mogą skorzystać z pomocy pracownika technicznego GOPS przy zakupie odpowiednich materiałów do wykonania napraw.
5. Koszty zakupu niezbędnych materiałów pokrywa Senior.

§ 3
Pomoc w ramach niniejszego Programu przysługuje Seniorom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) ukończyli 65 rok życia,
b) są mieszkańcami gminy Lesznowola,
c) mieszkają samotnie lub z małżonkiem (partnerem), który również ukończył 65 rok życia.

§ 4
1. Osoby chcące skorzystać z Programu, ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wypełnienia „Karty zgłoszenia do Programu Złota Rączka” stanowiącej załącznik nr 1 do Programu.
2. Zgłoszenia można dokonywać osobiście w siedzibie GOPS w Lesznowoli ul. Gminna 66 lub telefoniczne pod nr 22 757 92 32  w godzinach pracy GOPS w Lesznowoli.
3. Po zgłoszeniu usterki Senior otrzyma dane (imię, nazwisko) pracownika realizującego usługi naprawcze, a pracownik w momencie realizacji usługi będzie zobowiązany pokazać legitymację potwierdzającą te dane.
4. Pracownik GOPS przekaże informację do pracownika technicznego GOPS w Lesznowoli , który ustali bezpośrednio z Seniorem rodzaj usterki oraz termin wykonania usługi.
5. Usterki będą usuwane według kolejności zgłoszenia. W momencie wyczerpania miejsc na liście, dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa.
6. Senior może zgłosić maksymalnie cztery usterki w ciągu roku.
7. Po realizacji zlecenia wykonanie usługi zostanie potwierdzone przez Seniora na „Karcie naprawy usterki” stanowiącej załącznik nr 2 do Programu, przedłożonej przez pracownika technicznego GOPS w Lesznowoli.

Dokumenty do pobrania
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola