GOPS Lesznowola

Za życiem
Uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży  i rodzin „Za życiem”I.    Wsparcie asystenta rodziny

Rodziny z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, w szczególności kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych są uprawnione do poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,  wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

W Lesznowoli poradnictwo w tym zakresie koordynowane jest przez asystentów rodziny zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W celu uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny, osoby uprawnione powinny złożyć wniosek do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lesznowoli.

Informacje na temat wszystkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/
Informator „Za Życiem” - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Asystent pomoże w uzyskaniu informacji na tematy najbardziej potrzebne rodzinie w pierwszym etapie zmagania się z niepełnosprawnością dziecka, natomiast na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać, w imieniu wnioskodawcy, niektóre ze spraw w różnych instytucjach.

Informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

tel.: /22/ 757-92-32


II. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie wynosi 4000 zł,  przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o wypłatę świadczenia: składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty do wniosku:
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola