GOPS Lesznowola
GDZIE SIĘ UDAC PO ŚWIADCZENIA?

Jeżeli chciałbyś skorzystać ze świadczeń rodzinnych zgłoś się do
Inspektora ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można składać w Dziale Świadczeń jak również na Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola

Pracownik Kontakt Rejon
Aleksandra Jasińska tel.: /22/ 757-93-40 do 42 wew. 204
email: a.jasinska@gops-lesznowola.pl
Gmina Lesznowola


FORMY ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674,00 złotych miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 złotych. Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest również osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony, która spełnia warunki ustawy.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 • 95,00   zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 124,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
 • 135,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lat

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Dodatek nie przysługuje, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny.


Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Dodatek przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub połozna. wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr. 183 poz. 1234)

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :
 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, i korzysta w niej z całobobowej opiekiu przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego  do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okresy zatrudnienia na terytorium państw członkowskich UE oraz EOG.

- z tytułu samotnego wychowywani dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ :
 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia
5 – tego roku życia oraz w wysokości 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej
5 – tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia. Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16- tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

  dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkle poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu – niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.


Dodatek przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub połozna. wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr. 183 poz. 1234)


Od dnia 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu okreslone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  - Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Przyznawany jest niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 – tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność powstał w wieku do ukończenia 21 – ego roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne utrzymanie.
 
Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.

- Świadczenie pielęgnacyjne

Przyznawane jest w wysokości 2119,00 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.
Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończeni9a 25 roku życia
Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodzina zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • osoba sprawująca opiekę ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonywującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu
 • na osobę wymagającą opieki ustalone jest prawo do wcześniejszej emerytury
 • na osobę sprawującą opiekę ustalone jest prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej
 • członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

- Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie.
Za dochód osoby sprawującej opiekę, uważa się dochód następujących członków rodziny:
 • małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
 • z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia
 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
 • z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny
 • zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
 • kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Praw do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego – nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowią zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne – prawo do tych świadczeń ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do świadczeń ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym traci ważność orzeczenie.

Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli:
- wniosek o ustalenie niepełnosprawności został złożony w terminie miesiąca od utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności wpłynął w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 lipca elektronicznie a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej. Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, wypłata następuje do dnia 30 listopada. Wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października - wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia - wypłata nastąpi do końca lutego następnego roku.

Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi


WYMAGANE DOKUMENTY


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”
 • wniosek
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)
 • oświadczenia lub zaświadczenia o dochodzie według wykazu dla zasiłku rodzinnego
 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu

Zasiłek pielęgnacyjny
 • wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym

Świadczenie pielęgnacyjne
 • wniosek
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczeń społecznych
Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • wniosek
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny zgodnie z wymaganiami dla zasiłku rodzinnego
 • dokumenty potwierdzające rezygnacje z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osbą niepełnosprawną

Zasiłek rodzinny
 • wniosek
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny :
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania Twojej działalności lub członka Twojej rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument okreslający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym dochód został osiągniety - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka
 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP

Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zarządać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • oświadczenie lub zaświadczenia potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny
Wersja do druku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola