GOPS Lesznowola

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to oglnopolski program wsparcia finansowego na wymian rde ciepa. Jest to program dla wacicieli i wspwacicieli domw jednorodzinnych oferujcy dotacj na wymian rda ciepa oraz prace zwizane z termomodernizacj

Osoba fizyczna, ktra zamierza zoy wniosek o przyznanie podwyszonego poziomu dofinansowania do wojewdzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej do dnia zoenia wniosku powinna uzyska od wjta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zawiadczenie o wysokoci przecitnego miesicznego dochodu przypadajcego na jednego czonka jej gospodarstwa domowego.

1. Dochodem jest dochd w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o wiadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworz:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkujca i gospodarujca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z ni spokrewnione lub niespokrewnione pozostajce w faktycznym zwizku, wsplnie z ni zamieszkujce i gospodarujce (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Wysoko przecitnego miesicznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodw osignitych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzajcym rok, w ktrym zoono danie wydania zawiadczenia – w przypadku dania zoonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzajcym rok, w ktrym zoono danie wydania zawiadczenia – w przypadku dania zoonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W zwizku w powyszym, w przypadku dania wydania zawiadczenia zoonego od padziernika 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r., wysoko dochodu ustalana jest na podstawie dochodw osignitych w 2019 r.
4. W zawiadczeniu podaje si wysoko przecitnego miesicznego dochodu przypadajcego na jednego czonka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje si, czy dochd ten dotyczy czonka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

 • prawidowo i kompletnie wypenione danie wydania zawiadczenia o wysokoci przecitnego miesicznego dochodu przypadajcego na jednego czonka gospodarstwa domowego (do pobrania);
 • zawiadczenie naczelnika urzdu skarbowego, dotyczce wnioskodawcy lub czonka/czonkw jego gospodarstwa domowego rozliczajcych si na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, zawierajce informacje odpowiednio o:

a) formie opacanego podatku,
b) wysokoci przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokoci opaconego podatku

w przypadku osigania dochodw z dziaalnoci podlegajcej opodatkowaniu na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne – ryczat ewidencjonowany lub karta podatkowa;

 • inne dokumenty, w tym owiadczenia, ktre mog by niezbdne do ustalenia wysokoci przecitnego miesicznego dochodu.

Uwaga!

 • Osoby, ktre przedo kopi dokumentw, powinny rwnie przedoy do wgldu ich oryginay.
 • Na miejscu nie ma moliwoci zrobienia kserokopii.


Wydanie zawiadczenia nie podlega opacie skarbowej. Opata skarbowa w wysokoci  17,00 z obowizuje za zoenie penomocnictwa (zwolnione z opaty skarbowej jest penomocnictwo udzielone maonkowi, wstpnemu, zstpnemu lub rodzestwu) – zgodnie z zacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Opat uiszcza si na konto Urzdu Gminy Lesznowola o nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.

Gdzie mona zoy wniosek?

 • W Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lesznowoli w poniedziaki od 9.30 do 17.30; od wtorku do pitku w godzinach od 8.00 do 16.00
 • Za porednictwem poczty
 • Zali porednictwem e-Puap - podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym


Wniosek do pobrania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola