GOPS Lesznowola
GDZIE SI UDA PO WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Jeeli jeste osob wychowujc dziecko posiadajc prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentw jest bezskuteczna przez co najmniej2 miesice, zgo si do Inspektora ds. wiadcze alimentacyjny Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lesznowoli – udzieli Ci wszystkich niezbdnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postpowaniu z dunikami alimentacyjnymi.

Pracownik Kontakt Rejon
Oktawian Druzd tel.: /22/ 757-93-40 do 42 wew. 204
email:
Gmina LesznowolaPRAWO DO WIADCZE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Prawo dowiadcze zfunduszu alimentacyjnego przysuguje na podstawie tytuu wykonawczego, ktrego egzekucja jest cakowicie bezskuteczna tzn. za okresdwch ostatnich miesicy nie wyegzekwowano nalenychdzieckualimentw.Fundusz przysuguje na dzieci do ukoczenia przez nie 18 roku ycia albo w przypadku, gdy si ucz w szkole lub w szkole wyszej, do 25 roku ycia. W przypadku dziecka legitymujcego si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci, wiadczenie przysuguje bez wzgldu na wiek.

Funduszprzysuguje, jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 z.

wiadczenia z funduszu przysuguj w kwocie bieco zasdzonych alimentw, nie wicej ni po 500 z miesicznie na kade z uprawnionych dzieci.

wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysuguj jeeli dziecko :
 • zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastpczej
 • jest penoletnie i posiada wasne dziecko
 • zawaro zwizek maeski


CO POWINIENE WIEDZIE


Wnioski o ustalenie prawa dowiadcze pobiera si i skada w Orodku, wraz z kompletem dokumentw. wiadczenia przyznawane s od miesica w ktrym wpyn wniosek wraz z kompletem dokumentw.

wiadczenia zfunduszuustalane s na okres zasikowy, ktry obecnie trwa od
1 padziernikado 30 wrzenia roku nastpnego.

Wprzypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do wiadcze ma obowizek poinformowa o tym Orodek Pomocy Spoecznej. Nienalenie pobrane wiadczenia podlegaj zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzyskaniem dochodu jest :
 • zakoczenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie prawa do zasikulub stypendiumdla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lun dzieraw gospodarstwa
 • rozpoczciem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej

Orodek moe wstrzyma wypat wiadcze jeeli:
 • osoba odmwi udzielenia lub nie udzieli, w wyznaczonym terminieOrodkowi wyjanie co do okolicznoci majcych wpyw na prawo
 • osoba odmwi udzielenia komornikowi informacji majcych wpyw na skuteczno egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych


WYMAGANE DOKUMENTY


wiadczenia z funduszu alimentacyjnego


 • zawiadczenie komornika sdowego o bezskutecznoci egzekucji wiadcze alimentacyjnych za ostatnie dwa miesicei wysokoci wyegzekwowanych wiadcze alimentacyjnych za ostatnie dwa miesice
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepenosprawnego kopi orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci
 • w przypadku ukoczenia przez dziecko 18 lat zawiadczenie ze szkoy lub szkoy wyszej
 • zawiadczenia lub owiadczenia o wysokoci dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osb rozliczajcych si w formie ryczatu ewidencjonowanego lub karty podatkowej zawiadczenie z Urzdu Skarbowego zawierajce dane dotyczce opodatkowania dziaalnoci
  • owiadczenie czonkw rodziny o dochodzie niepodlegajcym opodatkowaniu (ustawa o wiadczeniach rodzinnych)
  • owiadczenie o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraone w hektarach przeliczeniowych oglnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy
  • umow dzierawy, w przypadku oddania czci lub caoci posiadanego gospodarstwa w dzieraw
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez spdzielni rolnicz – umow zawart w formie aktu notarialnego
  • jeeli czonek rodziny jest zobowizany wyrokiem lub ugod sdow do pacenia alimentw na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentw
  • kopi protokou posiedzenia zawierajc tre ugody sdowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sd, a zawartego przed mediatorem lub kopi odpisu wyroku sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osb w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentw niszych ni zasdzone – przekazy lub przelewy dokumentujce faktyczn wysoko otrzymywanych alimentw oraz zawiadczenie komornika o cakowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentw, a take o wysokoci wyegzekwowanych alimentw
  • w przypadku uzyskania alimentw wyszych – owiadczenia o wysokoci otrzymanych alimentw oraz zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentw
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy spoecznej, placwce opiekuczo – wychowawczej, modzieowym orodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakadzie poprawczym, areszcie ledczym, zakadzie karnym, zakadzie opiekuczo leczniczym, zakadzie pielgnacyjno – opiekuczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniajcej caodobowe utrzymanie – zawiadczenie o wysokoci ponoszonej opaty
  • dokument okrelajcy dat utraty dochodu i jego wysokoci
  • dokument lub owiadczenia okrelajcy wysoko uzyskanego dochodu z pierwszego penego miesica uzyskany przez czonka rodziny

Wersja do druku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola