GOPS Lesznowola

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. w mona skada wnioski o dodatek elektryczny.
Dodatek do prdu przysuguje osobom, ktre ogrzewaj mieszkanie albo dom prdem. Mog to by nieruchomoci ogrzewane pompami ciepa, piecami akumulacyjnymi, bojlerami.

Dodatek elektryczny wynosi:
1 000 z – dla gospodarstw domowych zuywajcych do 5 MWh rocznie,
1 500 z – dla gospodarstw domowych zuywajcych powyej 5 MWh rocznie (warunkiem jest zaczenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokoci rocznego zuycia za rok 2021).

Wniosek o wypat dodatku elektrycznego skada si w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski zoone po terminie pozostawia si bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny wypaca si w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny przysuguje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy gwne rdo ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energi elektryczn i rdo to zostao zgoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjnoci budynkw do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku gwnych rde ogrzewania zgoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjnoci budynkw.

Dodatek elektryczny nie przysuguje:
  • gospodarstwom domowym objtym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypat dodatku wglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objtym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypat dodatku na inne rda ciepa,
  • osobom posiadajcym fotowoltaik (wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym tj. „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w ktrym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodzca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych rdach energii, ktra jest rozliczana zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysuguje”).
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby ktrego zostao zakupione paliwo stae, po cenie i od przedsibiorcy, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczeglnych rozwizaniach sucych ochronie odbiorcw niektrych paliw staych w zwizku z sytuacj na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje wicej ni jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysuguje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujcych pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypat dodatku elektrycznego zoono dla wicej ni jednego gospodarstwa domowego majcych ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypacany wnioskodawcy, ktry zoy wniosek jako pierwszy. Pozostae wnioski pozostawia si bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypat dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego zoya wicej ni jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, ktry zoy taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby skadania wnioskw o wypat dodatku elektrycznego przyjmuje si, e jedna osoba moe wchodzi w skad tylko jednego gospodarstwa domowego.

Informacja o przyznaniu wiadczenia:
Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego bdzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawc adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnicie w sprawie nienalenie pobranego dodatku wymagaj wydania decyzji.

Wniosek o dodatek elektryczny mona skada osobicie w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 (tel. 22 757 92 32 wew. 228, e-mail gops@gops-lesznowola.pl). Kompletny wniosek mona te przesa poczt tradycyjn na wyej wskazany adres lub elektronicznie za porednictwem platformy ePuap. W przypadku zoenia wniosku o wypat dodatku elektryczego za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola