GOPS Lesznowola

Dodatek osłonowy


DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Kiedy złożyć wniosek?
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia 2022 roku lub do 31 października 2022 roku.

Kiedy wypłata?
W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Jak mogę złożyć wniosek?
Wniosek o dodatek osłonowy można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 (tel. 22 757 92 32 wew. 228, e-mail gops@gops-lesznowola.pl). Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePuap.

Uwaga! Od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 04.01.2022) do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą pozostawiane bez rozpoznania.Pliki do pobrania:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola