GOPS Lesznowola

Dodatek osłonowy 2024


1. DODATEK OSŁONOWY PRZYSŁUGUJE:

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód obliczany będzie na podstawie dochodu za rok 2022.

2. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?
Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
3. WYSOKOŚĆ DOPŁAT W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO:
  1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Ponadto należy nadmienić, w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.
 
* Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. To oznacza, że wnioskodawca musi złożyć w Gminie deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw oraz uzyskać wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i dopiero po dopełnieniu tych formalności może złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.
 
4. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY?
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.
 
5. KIEDY WYPŁACANE BĘDĄ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU DODATKU OSŁONOWEGO?
Świadczenia będą wypłacane do 30 czerwca 2024 roku, w jak najszybszym terminie.
 
6. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU DODATKU OSŁONOWEGO?
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w GOPS.
 
7. JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o dodatek osłonowy można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 (tel. 22 757 92 32 wew. 228, e-mail gops@gops-lesznowola.pl). Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePuap.
 
8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2023r. poz.759 ze zm.) o dodatku osłonowymPliki do pobrania:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola