GOPS Lesznowola

Specjalny zasiek opiekuczy

Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje osobom, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z pn. zm.) ciy obowizek alimentacyjny, jeeli nie podejmuj zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania staej opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielniej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje, jeeli czny dochd rodziny osoby sprawujcej opiek oraz rodziny osoby wymagajcej opieki w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszcego 764 z netto. Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje w kwocie 620 z miesicznie.

Za dochd rodziny osoby wymagajcej opieki, uwaa si dochd nastpujcych czonkw rodziny:

w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest maoletnia:
- osoby wymagajcej opieki,
- rodzicw osoby wymagajcej opieki,
- maonka rodzica osoby wymagajcej opieki,
- osoby, z ktr rodzic osoby wymagajcej opieki wychowuje wsplne dziecko,
- pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukoczenia 25. roku ycia
- z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko, a take rodzica osoby wymagajcej opieki zobowizanego tytuem wykonawczym pochodzcym lub zatwierdzonym przez sd do alimentw na jej rzecz.

w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest penoletnia:
- osoby wymagajcej opieki,
- maonka osoby wymagajcej opieki,
- osoby, z ktr osoba wymagajca opieki wychowuje wsplne dziecko,
- pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukoczenia 25. roku ycia
- z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko.

Specjalny zasiek opiekuczy nie przysuguje, jeeli:
- osoba sprawujca opiek ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci maonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego wiadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiku staego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,
- osoba sprawujca opiek ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna,
- legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci.
- osoba wymagajca opieki zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej z wyjtkiem rodziny zastpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni w tygodniu;
- na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej emerytury;
- czonek rodziny osoby sprawujcej opiek ma ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna;
- na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, prawo do wiadczenia pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna;
- na osob wymagajc opieki czonek rodziny jest uprawniony za granic do wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Wymagane dokumenty :
- wniosek
- owiadczenie o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraone w hektarach przeliczeniowych oglnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy
- umow dzierawy, w przypadku oddania czci lub caoci znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzieraw
- umow o wniesieniu wkadw gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez rolnicz spdzielni produkcyjn
- odpis podlegajcego wykonaniu orzeczenia sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osb w rodzinie lub poza ni, lub odpis protokou posiedzenia zawierajcego tre ugody sdowej lub odpis zatwierdzonej przez sd ugody zawartej przed mediatorem, zobowizujcych do alimentw na rzecz osb w rodzinie lub poza rodzin
- przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko zapaconych alimentw
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymaa alimentw albo otrzymaa je w wysokoci niszej ni zasdzone :
- zawiadczenie komornika o cakowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentw, a take o wysokoci wyegzekwowanych alimentw
- informacj waciwego sdu lub waciwej instytucji o podjciu przez osob uprawnion czynnoci zwizanych z wykonaniem tytuu wykonawczego za granic albo o niepodjciu tych czynnoci, w szczeglnoci w zwizku z brakiem podstawy prawnej, lub brakiem moliwoci wskazania miejsca zamieszkania dunika, jeeli ten zamieszkuje poza granicami Polski
- dokument okrelajcy dat utraty dochodu oraz wysoko utraconego dochodu
- dokument okrelajcy wysoko dochodu uzyskanego przez czonka rodziny oraz ilo miesicy, w ktrych dochd osignity – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy
- kart pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywajcego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- kart pobytu i decyzj o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadajcego kart pobytu z adnotacj „dostp do rynku pracy”
- zawiadczenie placwki zapewniajcej caodobowe utrzymanie
- Inne dokumenty, w tym owiadczenia, niezbdne do ustalenia prawa do specjalnego zasiku opiekuczego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola