GOPS Lesznowola

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 – tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność powstał w wieku do ukończenia 21 – ego roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.
Zasiłek przysługuje w wysokości 184,42,00 zł miesięcznie

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wymagane dokumenty :
- wniosek
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola