GOPS Lesznowola

Zotwka za zotwk

Od dnia 1 stycznia 2016 r., w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniajcego rodzin do prawa do zasiku rodzinnego, obowizuje zasada, w myl ktrej:

  • zasiek rodzinny powinien by przyznany w wysokoci, takiej jaka przysugiwaaby gdyby kryterium nie byo przekroczone
  • powinny zosta wypacone w wysokoci rnicy midzy czn kwot przysugujcych zasikw rodzinnych i dodatkw, a kwot, o ktr zosta przekroczony dochd rodziny

czn kwot przysugujcych zasikw rodzinnych i dodatkw stanowi suma przysugujcych danej rodzinie:

  • zasikw rodzinnych podzielonych przez liczb miesicy, na ktre rodzinie ustalane jest prawo do tych zasikw
  • dodatku z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytuu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , dodatku z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego, podzielonych przez liczb miesicy, na ktre rodzinie ustalane jest prawo do tych dodatkw
  • dodatku z tytuu urodzenia dziecka, dodatku z tytuu rozpoczcia roku szkolnego, dodatku z tytuu podjcia nauki poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12

W przypadku gdy rnica midzy czn kwot przysugujcych zasikw rodzinnych i dodatkw, a kwot, o ktr zosta przekroczony dochd rodzinny jest niszy ni 20,00 z, wiadczenia te nie przysuguj.

Przykad:

Osoba samotnie wychowujca jedno dziecko ubiega si od stycznia 2016 r. o nastpujce wiadczenia rodzinne:
  • zasiek rodzinny - 89,00
  • dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00
  • dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka - 170,00

czna kwota zasikw wraz z dodatkami wynosi w tym przypadku:
(89*10/10)+(400*10/10)+(170*10/10) = 89+400+170 = 659,00

Dochd rodziny wynosi 1 620,00 z
Kryterium dochodowe wynosi 2*674,00 = 1 348,00

Rnica pomidzy dochodem rodziny a kryterium wynosi 1 620,00 - 1 348,00 = 272,00

czna kwota zasikw jest wysza ni rnica pomidzy dochodem a kryterium w zwizku z tym zasiek przysuguje w kwocie 387,00 z miesicznie (rnica pomidzy czn kwot zasikw a kwot, o ktr zostao przekroczone kryterium dochodowe rodziny 659,00 - 272,00 = 387,00)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola