GOPS Lesznowola

Bon energetyczny


BON ENERGETYCZNY PRZYSŁUGUJE:


Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

     2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
     1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Uwaga:
 
Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

2. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?

Gospodarstwo domowe tworzą osoba składająca wniosek o przyznanie bonu energetycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba składająca wniosek o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
3. WYSOKOŚĆ DOPŁAT W RAMACH BONU ENERGETYCZNEGO:

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:
    dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:
    dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

4. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O BON ENERGETYCZNY

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia 2024r do
30 września 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.
 
5. KIEDY WYPŁACANE BĘDĄ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU DODATKU OSŁONOWEGO?

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji. Wypłata bonu energetycznego powinna zostać zrealizowana niezwłocznie po jego przyznaniu.
 
6. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU DODATKU OSŁONOWEGO?

Informacja o przyznaniu bonu energetycznego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w GOPS.
 
7. JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o bon energetyczny można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 (tel. 22 757 92 32 wew. 228, e-mail gops@gops-lesznowola.pl. Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePuap lub mObywatel.

8. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola