GOPS Lesznowola

Lesznowolska Karta SenioraRada Gminy Lesznowola na sesji w dniu 09 lutego 2018 r. podja uchwa nr 579/XL/2018 w sprawie przyjcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”.


Seniorzy stanowi du cz naszej lokalnej spoecznoci. Jest to grupa bardzo zrnicowana, ktr tworz zarwno osoby gorzej sytuowane i szczeglnie potrzebujce naszego wsparcia, jak i osoby aktywne, bdce liderami lokalnego rodowiska. Lesznowolski Samorzd podejmuje wiele dziaa na rzecz najstarszych Mieszkacw. Do ostatnich naley m.in. powoanie Rady Seniorw Gminy Lesznowola – organu wspierajcego Rad Gminy Lesznowola i bezporednio reprezentujcego interesy osb z grupy wiekowej 60+, czy przystpienie do Programu Oglnopolska Karta Seniora.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” ma na celu propagowanie prozdrowotnego stylu ycia, przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu Seniorw, aktywizacj spoeczn Seniorw, ksztatowanie pozytywnego wizerunku Seniorw, zachcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych oraz poprawa warunkw materialnych ycia Seniorw.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” skierowany jest do osb, ktre ukoczyy 60 rok ycia i mieszkaj na terenie Gminy Lesznowola. Umoliwia on korzystanie z systemu zniek, ulg, preferencji i uprawnie przygotowanych przez Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu oraz Partnerw Programu „Lesznowolska Karta Seniora”.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” spjny jest z Programem „Oglnopolska Karta Seniora – edycja Gminy Lesznowola” stanowic jego uzupenienie jako istotny element senioralnej polityki spoecznej w Gminie Lesznowola.

Kto moe otrzyma Lesznowolsk Kart Seniora
Karta moe zosta przyznana wycznie osobie fizycznej, ktra ukoczya 60 rok ycia i zameldowana jest na terenie Gminy Lesznowola lub rozlicza podatek od osb fizycznych w Urzdzie Skarbowym w Piasecznie wskazujc jako miejsce zamieszkania Gmin Lesznowola.

Warunkiem otrzymania Karty jest zoenie wniosku osobicie przez osob uprawnion, zwan dalej „Wnioskodawc”, ktra jest jednoczenie zobowizana do odebrania Karty.

Czy wydanie Lesznowolskiej Karty Seniora podlega opacie i czy posiada termin wanoci
Karta wydawana jest bezpatnie na czas nieokrelony po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 1 miesica od zoenia kompletnego wniosku.

Gdzie zoy wniosek
Realizatorem programu jest Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lesznowoli. Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty skada si bezporednio w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lesznowoli ul. Gminna 66. Formularz wniosku o wydanie „Lesznowolskiej Karty Seniora” bd duplikatu „Lesznowolskiej Karty Seniora” jest dostpny na stronie internetowej Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lesznowoli w zakadce Formularze do pobrania pod tytuem Lesznowolska Karta Seniora oraz w jego siedzibie przy ul. Gminnej 66 w Lesznowoli w pokoju nr 4.
Wnioski s przyjmowane przez cay rok kalendarzowy.
W przypadku nieodebrania Karty po upywie 6 miesicy od daty zoenia wniosku Karta jest niszczona.

Zgubienie, utrata, uszkodzenie bd zniszczenie karty
W przypadku utraty, zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, wnioskodawca skada w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lesznowoli stosowne owiadczenie wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu ( ten sam formularz wniosku jak o wydanie karty)

Katalog zniek przysugujcych z „Lesznowolsk Kart Seniora”
„Lesznowolska Karta Seniora” uprawnia seniorw w szczeglnoci do:
  • 50% zniki od obowizujcych cen karnetw lub biletw jednorazowych na korzystanie z oferty Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli oraz Centrum Sportu. Zniki nie dotycz imprez ktrych inicjatorem i organizatorem nie jest Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli oraz Centrum Sportu;
  • bezpatny wstp na lodowisko w Lesznowoli i 70 % zniki na wynajem yew
Po przystpieniu do programu podmiotw prywatnych chccych wesprze Seniorw z terenu Gminy Lesznowola, beneficjenci tego programu bd mogli rwnie skorzysta ze ulg, rabatw, upustw oferowanych przez Partnerw Gminy Lesznowola wsppracujcych w ramach Programu „Lesznowolska Karta Seniora”. Korzystanie przez Seniora ze zniek, ulg, rabatw i upustw moliwe jest wycznie za okazaniem Karty i dokumentu tosamoci. Nieokazanie dokumentu potwierdzajcego tosamo moe by powodem odmowy zastosowania preferencji.

Zgoszenie firm do programu Lesznowolskiej Karty Seniora
Kada firma, ktra zechce wesprze Seniorw, moe zgosi si do Programu Lesznowolskiej Karty Seniora jako Partner udzielajcy zniek beneficjentom tego programu. Firma zgasza si poprzez uzupenienie deklaracji stanowicej zacznik nr 3 do w/w uchway Rady Gminy Lesznowola(do pobrania na stronie www.gops-lesznowola.pl w zakadce Formularze do pobrania pod tytuem Lesznowolska Karta Seniora), a nastpnie zoenie jej w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lesznowoli(Lesznowola ul. Gminna 66, pok. nr 4).

Gorco zachcamy Pastwa do przystpienia do Programu „Lesznowolska Karta Seniora” i zaoferowania ulg na Pastwa produkty i usugi. Jestemy gboko przekonane, e udzia w Programie przyniesie korzyci i ogromn satysfakcj zarwno jego odbiorcom, jak i Pastwu. Wsparcie tej inicjatywy z pewnoci wypromuje Pastwa ofert i powikszy grono lojalnych klientw.

Zapraszamy do wypenienia wyej wspomnianej deklaracji oraz kontaktu z Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej, ktry jest jednostk koordynujc Program.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola