GOPS Lesznowola

Pomoc ywnociowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC YWNOCIOWA 2014-2020

JEST WSPӣFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJCYM

PODPROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboszym mieszkacom Polski pomocy ywnociowej oraz uczestnictwa w dziaaniach w ramach rodkw towarzyszcych w okresie luty 2023 – sierpie 2023, a jej celami szczegowymi s:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy ywnociowej skadajcej si z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO P,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykuw spoywczych otrzymanych z OPO oraz z innych rde, na potrzeby udzielania pomocy ywnociowej osobom najbardziej potrzebujcym,
 3. przekazanie artykuw spoywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy ywnociowej zgodnie z zasadami POP,
 4. prowadzenie dziaa w ramach rodkw towarzyszcych wrd osb najbardziej potrzebujcych zakwalifikowanych do objcia pomoc ywnociow, majcych na celu wczenie spoeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI YWNOCI:  czerwiec 2023 – sierpie 2023

Pomoc ywnociowa dystrybuowana jest przez Radomski Bank ywnoci do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wojewdztwa mazowieckiego  ktra przekazuje ywno bezporednio do osb potrzebujcych.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOCI I SPOSB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POP kierowana jest do tych osb i rodzin, ktre z powodu niskich dochodw nie mog zapewni sobie/rodzinie odpowiednich produktw ywnociowych (posikw) i dlatego te trafia bdzie do ograniczonej liczby osb znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji yciowej (okrelonej przesankami z art. 7 ustawy o pomocy spoecznej oraz poziomem dochodw odniesionych do procentowej wartoci odpowiedniego kryterium dochodowego okrelonego w tej ustawie - ktrych dochd
  1. do 14.05.2023 nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniajcego do skorzystania z pomocy spoecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarujcej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniajcego do skorzystania z pomocy spoecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarujcej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,
   stanowic systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana bdzie w postaci artykuw spoywczych lub posikw, ktre bd przekazywane osobom najbardziej potrzebujcym bezpatnie.
 2. Sposb kwalifikacji:1

  • OPS bd wydawa osobom potrzebujcym skierowania do otrzymania pomocy ywnociowej  lub przekazywa OPL listy osb zakwalifikowanych do pomocy  z POP, pod warunkiem uzyskania zgody tych osb;
  • OPL mog w swoich siedzibach przyjmowa owiadczenia od osb kwalifikujcych si do przyznania pomocy ywnociowej [zacznik nr 5 do wytycznych]. Owiadczenia wraz z wypenionym skierowaniem  przekazywane bd do OPS, , ktry potwierdza do kwalifikowalno do przyznania pomocy;
  • OPL mog samodzielnie kwalifikowa wycznie osoby bezdomne do udziau  w POP na podstawie podpisanego owiadczenia  [zacznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUW SPOYWCZYCH:

Pomoc ywnociowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebujcym za porednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykuw spoywczych w formie paczek ywnociowych lub posikw.

 1. Zestaw roczny artykuw spoywczych obejmuje artykuy spoywcze w cznej iloci ok. 28,17 kg w tym:

  NAZWA ARTYKUU ILO SZTUK NA OSOB OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILO KG NA OSOB
  CUKIER BIAY 2 1 2,00
  MAKARON JAJECZNY 4 0,5 2,00
  MLEKO UHT 2 1 2,00
  OLEJ RZEPAKOWY 2 1 2,00
  POWIDA LIWKOWE 1 0,3 0,3
  SZYNKA WIEPRZOWA 3 0,3 0,9
 2. Paczka ywnociowa  to minimum kilka artykuw spoywczych [co najmniej 3]  z rnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje si za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydaway artykuy ywnociowe bez ogranicze co do minimalnej liczby produktw w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykuw spoywczych na Podprogram 2021 Plus okrelony jest dla jednego odbiorcy kocowego, zarwno dla osoby samotnie gospodarujcej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc ywnociowa w formie paczek ywnociowych powinna by wydawana osobom najbardziej potrzebujcym rwnomiernie w trakcie caego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 3. Posiek to kady posiek przygotowany w OPL, np. jadodajnie, schroniska dla osb bezdomnych] do tego przeznaczone: niadanie, II niadanie, obiad – w szczeglnoci  gorcy posiek, podwieczorek, kolacja]. posiki do spoycia na miejscu s przygotowywane i wydawane w placwkach posiadajcych zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadodajniach, noclegowniach) z wyczeniem wiadczenia usug firm zewntrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osb uprawnionych do pomocy ywnociowej zgaszajcych si w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest wiksza ni do danej OPR/OPL bdzie wiksza ni planowana, Instytucja Zarzdzajca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie wicej jednake ni do 80% jego cakowitej iloci (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie naley w miar moliwoci uwzgldni produkty ze wszystkich 6 grup artykuw spoywczych.
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby ywnociowe  mona zmieni artyku spoywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwikszy liczb opakowa.
 6. W przypadku rodzin z dziemi dopuszcza si zwikszenie liczby opakowa artykuw spoywczych do potrzeb rodzin.
 7. ywno jest wydawana osobom potrzebujcym  w ramach POP nieodpatnie.

SKADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJCE:

Kada osoba potrzebujca ma prawo zoenia skargi dotyczcej sposobu dystrybucji  ywno do lokalnego Banku ywnoci, nastpnie do  Federacji Polskich Bankw ywnoci z siedzib w Warszawie albo do Instytucji Zarzdzajcej - Ministra Rodziny i Polityki Spoecznej.

DZIAANIA TOWARZYSZCE:

Dziaania realizowane przez Bank ywnoci na rzecz podopiecznych OPL, przy wsppracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania ywnoci,
 • inne dziaania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, majce na celu wczenie spoeczne najbardziej potrzebujcych

Dziaania towarzyszce mog odbywa si w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Dziaania realizowane s w siedzibie organizacji biorcej udzia w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizacj na rzecz podopiecznych, ktrzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy ywnociowej, w pobliu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatw znajduj si na stronach internetowych Bankw ywnoci.

Dziaania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • wczenie osb dowiadczajcych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spoecznoci lokalnych, np.: zajcia aktywizujce i wsplne inicjatywy na rzecz spoecznoci lokalnej, zmierzajce do wyjcia z ubstwa;
 • grupy wsparcia dla rnych kategorii osb w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziemi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszca niezbdna do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych – osb korzystajcych z pomocy ywnociowej (z wyczeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

Do udziau w dziaaniach towarzyszcych ma prawo kada osoba, ktra otrzymaa skierowanie z OPS
  do odbioru wsparcia ywnociowego w ramach POP – ale nie znaczy to, e kada osoba musi z nich skorzysta. Konieczna jest wsppraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objcia wsparciem dziaaniami osb, ktre korzystaj z POP. Dziaania nie mog si pokrywa z dziaaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym wojewdztwie, ale musz by z nimi komplementarne.

rdo: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

__________
1 W okresie epidemiologicznym OPS/OPL moe kwalifikowa w sposb zdalny na podstawie zcznikw 5.1, 6.1, 7.1

 Program Operacyjny Pomoc ywnociowa 2014-2020 [POP] wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym.

PO P przyczynia si bdzie do ograniczania ubstwa poprzez zwikszenie bezpieczestwa ywnociowego osb najbardziej potrzebujcych i realizacj dziaa na rzecz wczenia spoecznego.

Pomoc w ramach PO P kierowana jest do tych osb i rodzin, ktre z powodu niskich dochodw nie mog zapewni sobie/rodzinie odpowiednich produktw ywnociowych (posikw) i dlatego te trafia bdzie do ograniczonej liczby osb znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji (okrelonej przesankami z art. 7 ustawy o pomocy spoecznej oraz poziomem dochodw odniesionych do procentowej wartoci odpowiedniego kryterium dochodowego okrelonego w tej ustawie), stanowic systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana bdzie w postaci artykuw spoywczych lub posikw, ktre bd przekazywane osobom najbardziej potrzebujcym bezpatnie.
 

Organizacje realizujce proces dystrybucji artykuw spoywczych wrd osb najbardziej potrzebujcych zobowizane s prowadzi dziaania w ramach rodkw towarzyszcych majce na celu w szczeglnoci:

 1. wczenie osb dowiadczajcych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spoecznoci lokalnych,
 2. pomoc towarzyszc niezbdn do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych osb korzystajcych z pomocy ywnociowej (z wyczeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielnoci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyszymi dziaaniami realizowanymi w ramach dziaa statutowych organizacji, prowadzone bd rwnie dziaania wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym w formie:

 1. warsztatw kulinarnych dla rnych grup pokoleniowych z udziaem ekspertw kulinarnych, kuchmistrzw i dietetykw pokazujcych rne moliwoci przygotowania potraw i wykorzystania artykuw spoywczych,
 2. warsztatw dietetycznych i dotyczcych zdrowego ywienia,
 3. programw edukacyjnych majcych na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odywiania i przeciwdziaania marnowaniu ywnoci,
 4. warsztatw edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzgldnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodw rodziny, w tym darw ywnociowych),
 5. inne dziaania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, majce na celu wczenie spoeczne najbardziej potrzebujcych wynikajce z potrzeb zgaszanych przez uczestnikw biorcych udzia w programie POP.

Dodatkowo, kada z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki ywnoci) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Bankw  ywnoci) we wsppracy z orodkami pomocy spoecznej (OPS) zobowizana jest:

 1. dostarcza odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w ktrych osoby mog skorzysta z dziaa w ramach projektw EFS oraz pomoc osobom potrzebujcym w korzystaniu z takich dziaa,
 2. wsppracowa z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystajcym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji spoecznej,
 3. ocenia w uzgodnieniu z OPS czy poszczeglne osoby objte pomoc ywnociow wymagaj wsparcia aktywizacyjnego oraz informowa odbiorcw kocowych o moliwociach uzyskania takiego wsparcia ze rodkw EFS w poszczeglnych regionach (informowanie o moliwoci uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierowa osoby zgaszajce ch korzystania z pomocy ywnociowej do OPS celem oceny w zakresie moliwoci objcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc ywnociowa jest dystrybuowana z Bankw ywnoci  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola