GOPS Lesznowola

Pomoc ywnociowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC YWNOCIOWA 2014-2020

JEST WSPӣFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJCYM

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboszym mieszkacom Polski pomocy ywnociowej oraz uczestnictwa w dziaaniach w ramach rodkw towarzyszcych w okresie  grudzie 2020 – wrzesie 2021, a jej celami szczegowymi s:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy ywnociowej skadajcej si z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO P,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykuw spoywczych otrzymanych z OPO oraz z innych rde, na potrzeby udzielania pomocy ywnociowej osobom najbardziej potrzebujcym,
 3. przekazanie artykuw spoywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy ywnociowej zgodnie z zasadami PO P,
 4. prowadzenie dziaa w ramach rodkw towarzyszcych wrd osb najbardziej potrzebujcych zakwalifikowanych do objcia pomoc ywnociow, majcych na celu wczenie spoeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI YWNOCI:  grudzie 2020 – wrzesie 2021

Pomoc ywnociowa dystrybuowana jest przez Banki ywnoci SOS w Warszawie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wojewdztwa mazowieckiego, ktra przekazuje ywno bezporednio do osb potrzebujcych.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOCI I SPOSB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POP kierowana jest do tych osb i rodzin, ktre z powodu niskich dochodw nie mog zapewni sobie/rodzinie odpowiednich produktw ywnociowych (posikw) i dlatego te trafia bdzie do ograniczonej liczby osb znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji yciowej (okrelonej przesankami z art. 7 ustawy o pomocy spoecznej oraz poziomem dochodw odniesionych do procentowej wartoci odpowiedniego kryterium dochodowego okrelonego w tej ustawie - ktrych dochd nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniajcego do skorzystania z pomocy spoecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarujcej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowic systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana bdzie w postaci artykuw spoywczych lub posikw, ktre bd przekazywane osobom najbardziej potrzebujcym bezpatnie.
 2. Sposb kwalifikacji1:

  • OPS bd wydawa osobom potrzebujcym skierowania do otrzymania pomocy ywnociowej  lub przekazywa OPL listy osb zakwalifikowanych do pomocy  z POP, pod warunkiem uzyskania zgody tych osb;
  • OPL mog w swoich siedzibach przyjmowa owiadczenia od osb kwalifikujcych si do przyznania pomocy ywnociowej [zacznik nr 5 do wytycznych]. Owiadczenia wraz z wypenionym skierowaniem  przekazywane bd do OPS, , ktry potwierdza do kwalifikowalno do przyznania pomocy;
  • OPL mog samodzielnie kwalifikowa wycznie osoby bezdomne do udziau  w POP na podstawie podpisanego owiadczenia  [zacznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUW SPOYWCZYCH:

Pomoc ywnociowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebujcym za porednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykuw spoywczych w formie paczek ywnociowych lub posikw.

 1. Zestaw roczny artykuw spoywczych obejmuje artykuy spoywcze w cznej iloci ok. 42,87 kg w tym:

  NAZWA ARTYKUU NA OSOB ILO SZTUK NA OSOB OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILO KG
  CUKIER BIAY 4 1 4,00
  BURACZKI WIRKI 4 0,35 1,40
  FASOLKA PO BRETOSKU 3 0,5 1,50
  HERBATNIKI MALANE 2 0,2 0,40
  GROSZEK Z MARCHEWK 8 0,4 3,20
  MUS JABKOWY 2 0,72 1,44
  KASZA JCZMIENNA 3 0,5 1,50
  KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
  MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
  MLEKO UHT 7 1 7,00
  OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
  PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
  PATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
  POWIDA LIWKOWE 5 0,3 1,50
  FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
  RY BIAY 2 1 2,00
  SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
  SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
  SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
  MID NEKTAROWY 1 0,5 0,50
  KAWA ZBOOWA ROZPUSZCZOLNA 1 0,6 0,6
 2. Paczka ywnociowa to minimum kilka artykuw spoywczych [co najmniej 3]  z rnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje si za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydaway artykuy ywnociowe bez ogranicze co do minimalnej liczby produktw w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykuw spoywczych na Podprogram 2020 okrelony jest dla jednego odbiorcy kocowego, zarwno dla osoby samotnie gospodarujcej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc ywnociowa w formie paczek ywnociowych powinna by wydawana osobom najbardziej potrzebujcym rwnomiernie w trakcie caego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 3. Posiek to kady posiek przygotowany w OPL, np. jadodajnie, schroniska dla osb bezdomnych] do tego przeznaczone: niadanie, II niadanie, obiad – w szczeglnoci  gorcy posiek, podwieczorek, kolacja]. posiki do spoycia na miejscu s przygotowywane i wydawane w placwkach posiadajcych zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadodajniach, noclegowniach) z wyczeniem wiadczenia usug firm zewntrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osb uprawnionych do pomocy ywnociowej zgaszajcych si w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest wiksza ni do danej OPR/OPL bdzie wiksza ni planowana, Instytucja Zarzdzajca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie wicej jednake ni do 70% jego cakowitej iloci (tj. do ok. 30 KG). W zestawie naley w miar moliwoci uwzgldni produkty ze wszystkich 7 grup artykuw spoywczych.
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby ywnociowe  mona zmieni artyku spoywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwikszy liczb opakowa.
 6. W przypadku rodzin z dziemi dopuszcza si zwikszenie liczby opakowa artykuw spoywczych do potrzeb rodzin.
 7. ywno jest wydawana osobom potrzebujcym  w ramach POP nieodpatnie.

SKADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJCE:

Kada osoba potrzebujca ma prawo zoenia skargi dotyczcej sposobu dystrybucji  ywno do lokalnego Banku ywnoci, nastpnie do  Federacji Polskich Bankw ywnoci z siedzib w Warszawie albo do Instytucji Zarzdzajcej - Ministra Rodziny i Polityki Spoecznej.

DZIAANIA TOWARZYSZCE:

Dziaania realizowane przez Bank ywnoci na rzecz podopiecznych OPL, przy wsppracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania ywnoci,
 • inne dziaania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, majce na celu wczenie spoeczne najbardziej potrzebujcych

Dziaania towarzyszce mog odbywa si w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Dziaania realizowane s w siedzibie organizacji biorcej udzia w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizacj na rzecz podopiecznych, ktrzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy ywnociowej, w pobliu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatw znajduj si na stronach internetowych Bankw ywnoci.

Dziaania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • wczenie osb dowiadczajcych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spoecznoci lokalnych, np.: zajcia aktywizujce i wsplne inicjatywy na rzecz spoecznoci lokalnej, zmierzajce do wyjcia z ubstwa;
 • grupy wsparcia dla rnych kategorii osb w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziemi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszca niezbdna do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych – osb korzystajcych z pomocy ywnociowej (z wyczeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.
  Do udziau w dziaaniach towarzyszcych ma prawo kada osoba, ktra otrzymaa skierowanie z OPS do odbioru wsparcia ywnociowego w ramach POP – ale nie znaczy to, e kada osoba musi z nich skorzysta. Konieczna jest wsppraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objcia wsparciem dziaaniami osb, ktre korzystaj z POP. Dziaania nie mog si pokrywa z dziaaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym wojewdztwie, ale musz by z nimi komplementarne.

rdo: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

__________
1 W okresie epidemiologicznym OPS/OPL moe kwalifikowa w sposb zdalny na podstawie zcznikw 5.1, 6.1, 7.1


Zasady postepowania w okresie zagroenia  epidemiologicznego zwizanego z COVID-19 w ramach realizacji POP Podprogram 2020.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zaraenia, zaleca si kwalifikowanie przez OPS/OPL osb najbardziej potrzebujcych do pomocy ywnociowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostpnych rodkw komunikacji elektronicznej. Pracownik orodka pomocy spoecznej, a w przypadku osb bezdomnych take przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za porednictwem przedstawiciela innej placwki, wypenia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w zaczniku nr 5.1 lub formularz owiadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje si w formie elektronicznej lub innej dostpnej formie do waciwej organizacji partnerskiej, ktra na jego podstawie udostpnia ywno osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia dziaalnoci organizacji wydajcych posiki, osobom zakwalifikowanym do pomocy ywnociowej w formie posiku, zaleca si udostpnia pomoc na wynos lub w formie paczek ywnociowych.
 3. W przypadku osb bezdomnych, dopuszcza si zwikszenie liczby opakowa artykuw spoywczych, odpowiednio do potrzeb tych osb i moliwoci OPR/OPL. Osoby bezdomne zgaszajce si do programu w okresie epidemiologiczny naley zakwalifikowa na podstawie zacznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placwek, w ktrych przebywaj osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie nalecych do sieci organizacji partnerskich w ramach POP, mog w imieniu osoby/osb bezdomnych wypenia i przekazywa owiadczenia bezporednio do organizacji partnerskich, jak rwnie odbiera paczki z ywnoci i przekazywa je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z ywnoci z OPL uprawnieni s take funkcjonariusze sub takich jak m.in. WOT, Stra Miejska lub Ochotnicza Stra Poarna.
 5. Prowadzc dystrybucj ywnoci naley stosowa rodki ostronoci i stosowa si do biecych zalece sub sanitarnych.
 6. Osoba wydajca ywno/dostarczajca ywno osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowicym zacznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuy spoywcze zostay dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykuw.
 7. Jeli pomoc ywnociowa zostaa dostarczona przez pracownikw innych instytucji lub sub ni organizacje partnerskie, list wydanych artykuw spoywczych naley przekaza waciwej organizacji partnerskiej.

Program Operacyjny Pomoc ywnociowa 2014-2020 [POP] wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym.

PO P przyczynia si bdzie do ograniczania ubstwa poprzez zwikszenie bezpieczestwa ywnociowego osb najbardziej potrzebujcych i realizacj dziaa na rzecz wczenia spoecznego.

Pomoc w ramach PO P kierowana jest do tych osb i rodzin, ktre z powodu niskich dochodw nie mog zapewni sobie/rodzinie odpowiednich produktw ywnociowych (posikw) i dlatego te trafia bdzie do ograniczonej liczby osb znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji (okrelonej przesankami z art. 7 ustawy o pomocy spoecznej oraz poziomem dochodw odniesionych do procentowej wartoci odpowiedniego kryterium dochodowego okrelonego w tej ustawie), stanowic systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana bdzie w postaci artykuw spoywczych lub posikw, ktre bd przekazywane osobom najbardziej potrzebujcym bezpatnie.
 

Organizacje realizujce proces dystrybucji artykuw spoywczych wrd osb najbardziej potrzebujcych zobowizane s prowadzi dziaania w ramach rodkw towarzyszcych majce na celu w szczeglnoci:

 1. wczenie osb dowiadczajcych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spoecznoci lokalnych,
 2. pomoc towarzyszc niezbdn do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych osb korzystajcych z pomocy ywnociowej (z wyczeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielnoci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyszymi dziaaniami realizowanymi w ramach dziaa statutowych organizacji, prowadzone bd rwnie dziaania wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym w formie:

 1. warsztatw kulinarnych dla rnych grup pokoleniowych z udziaem ekspertw kulinarnych, kuchmistrzw i dietetykw pokazujcych rne moliwoci przygotowania potraw i wykorzystania artykuw spoywczych,
 2. warsztatw dietetycznych i dotyczcych zdrowego ywienia,
 3. programw edukacyjnych majcych na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odywiania i przeciwdziaania marnowaniu ywnoci,
 4. warsztatw edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzgldnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodw rodziny, w tym darw ywnociowych),
 5. inne dziaania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, majce na celu wczenie spoeczne najbardziej potrzebujcych wynikajce z potrzeb zgaszanych przez uczestnikw biorcych udzia w programie POP.

Dodatkowo, kada z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki ywnoci) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Bankw  ywnoci) we wsppracy z orodkami pomocy spoecznej (OPS) zobowizana jest:

 1. dostarcza odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w ktrych osoby mog skorzysta z dziaa w ramach projektw EFS oraz pomoc osobom potrzebujcym w korzystaniu z takich dziaa,
 2. wsppracowa z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystajcym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji spoecznej,
 3. ocenia w uzgodnieniu z OPS czy poszczeglne osoby objte pomoc ywnociow wymagaj wsparcia aktywizacyjnego oraz informowa odbiorcw kocowych o moliwociach uzyskania takiego wsparcia ze rodkw EFS w poszczeglnych regionach (informowanie o moliwoci uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierowa osoby zgaszajce ch korzystania z pomocy ywnociowej do OPS celem oceny w zakresie moliwoci objcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc ywnociowa jest dystrybuowana z Bankw ywnoci  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola