GOPS Lesznowola
GDZIE SIĘ UDAĆ PO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Inspektora ds. świadczeń alimentacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli – udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi.

Pracownik Kontakt Rejon
Oktawian Druzd tel.: /22/ 757-93-40 do 42 wew. 204
email:
Gmina LesznowolaPRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnie i posiada własne dziecko
 • zawarło związek małżeński


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Ośrodku, wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia przyznawane są od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Świadczenia z funduszu ustalane są na okres zasiłkowy, który obecnie trwa od 
1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz  z ustawowymi odsetkami.

Uzyskaniem dochodu jest :
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

Ośrodek może wstrzymać wypłatę świadczeń jeżeli:
 • osoba odmówi udzielenia lub nie udzieli, w wyznaczonym terminie Ośrodkowi wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo
 • osoba odmówi udzielenia komornikowi  informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych


WYMAGANE DOKUMENTY


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 


 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny

Wersja do druku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola