GOPS Lesznowola

Stypendia szkolne

GDZIE SIĘ UDAĆ PO POMOC ?
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października. Wszystkie wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. G.R.N 66 tel. /22/757-92-32 wew.204. Informacja o pomocy materialnej dostępna jest również u pedagogów szkolnych ze szkół z terenu Gminy Lesznowola.

Pracownik Kontakt Rejon
Aleksandra Jasińska /22/ 757-93-40 do 42 wew. 204
rodzinne@gops-lesznowola.pl
cała gmina


FORMY ŚWIADCZEŃ

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę.
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:
 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola - do czasu ukończenia realizacji nauki.
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Lesznowola, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Lesznowola

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi 528 zł netto. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEN), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń. Wzory wniosków dostępne są w zakładce Formularze do pobrania.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur dokumentujących wydatki poniesione przez rodzica lub ucznia.Stypendyści dostarczają rachunki i faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie określonym w decyzji wraz numerem rachunku bankowego lub dowodu osobistego. Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie GOPS w dni wyznaczone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WAŻNE !!!
Stypendyści muszą udokumentować wydatki fakturami lub rachunkami imiennymi


WYMAGANE DOKUMENTY


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny za miesiąc sierpień, np.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • dochody z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Zasiłek szkolny


Przyznawany jest jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza zamieszkałego na terenie Gminy Lesznowola, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola