GOPS Lesznowola

Mieszkanie treningowe
Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepenosprawnym dzieckiem do udziau w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Grze  w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe - wspomagane”.

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespoem Aspergera w aktywnej integracji spoecznej oraz podnoszeniu ich samodzielnoci oraz nabycie dodatkowych umiejtnoci samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem  ze szczeglnym uwzgldnieniem dziecka niepenosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udzia w:

*warsztatach interpersonalnych
*warsztatach rozwoju osobistego
*warsztatach aktywnej integracji
*alternatywne formy spdzenia wolnego czasu z dziemi
*wdraanie do aktywnego udziau w lokalnym yciu spoeczno-kulturalnym
*treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, ktre bd pomaga w kreowaniu ycia dziecka

 Uczestnikami turnusu mog osoby speniajce nastpujce kryteria:
- samotne matki z dzieckiem niepenosprawnym, w szczeglnoci dzieci z autyzmem, z  zespoem Aspergera, niepenosprawnociami sprzonymi oraz upoledzeniem umysowym,
- owiadczenie/zawiadczenie o niepenosprawnoci dzieci,
- matki korzystajce ze wiadcze pomocy spoecznej zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 20014 r  lub kwalifikujce si do objcia wsparciem pomocy spoecznej,
lub
- matki korzystajce z Programu Operacyjnego Pomoc ywnociowa 2014-2020,
- matki zamieszkujce na terenie wojewdztwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Orodku Dom i Praca w Wilczej Grze pod Warszaw, opiek dowiadczonej kadry, zajcia prowadzone przez merytoryczn kadr, pokoje z azienk, teren zielony, w peni wyposaon kuchnie oraz wyywienie dla dziecka.
Odpatno za wyywienie rodzica wynosi 36z za osobo/dzie tj. 288 zotych za 8 – dniowy pobyt.
Terminy turnusw:
9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgoszenia:
Zgoszenia do udziau w projekcie(wzr formularza w zaczniku) prosimy przysya na adres  GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00
W temacie wiadomoci naley wpisa: Mieszkanie_Wspomagane_Zgoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy si z Pastwem w sprawie szczegw organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgoszeniowy matki


Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osb z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju  Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie wczenia spoecznego i walka z ubstwem”, Dziaania 9.2 „Usugi spoeczne "
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola