GOPS Lesznowola

Rok 2017

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Warsztaty wspólnego spędzania czasu w rodzinie"

Wyniki naboru na stanowisko doradcy zawodowego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Doradca zawodowy współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 

Wyniki naboru na stanowisko psychologa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "psycholog - diagnoza"

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Doradca zawodowy"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola