GOPS Lesznowola
 


Klub Integracji Społecznej
w Gminie Lesznowola
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli realizuje projekt konkursowy
nr RPMA.09.01.00-14-2960/15 „Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola” dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie Gminy Lesznowola korzystających lub kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach programu realizujemy:
- spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w celu zdiagnozowania potencjału,
   potrzeb i możliwości w kontekście reintegracji społeczno-zawodowej
- udział w Akademii Rodziny (podniesienie kompetencji społecznych, umiejętności
   wychowawczych, radzenia sobie z problemami itp.)
- integracja rodzinna w formie stacjonarnej i wyjazdowej - szkolenia zawodowe zgodnie
   z diagnozą i potrzebami uczestnika
- płatne staże zawodowe ( 3 miesięczne stypendium stażowe) z możliwością zatrudnienia,
   zwrot kosztów dojazdu.

Koordynator projektu – Janina Szulowska Biuro projektu: Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 66 tel. 22 757 92 32 wew. 228

Wartość calkowita projektu: 189 942,50 w tym Wkład własny: 37 988,50

Projekt realizowany w Partnerstwie z:
Fundacja Rozwoju Spoleczności Lokalnych NASZA SPRAWA.


Nabór trwa do 25 lutego 2017


Osoby chętne do udziału powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS Lesznowola
ul. GRN 66 lub tel. 22 757 92 32 wew. 214 i 212.


Archiwum informacji:


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola