GOPS Lesznowola

Program 500+Okres zasikowy 2019/2021 obowizuje od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 roku.

Od dnia 01 lipca 2019 r. wiadczenia wychowawcze przysuguj na kade dziecko do ukoczenie 18 roku ycia bez kryterium dochodowego. wiadczenia przyznane s na okres wiadczeniowy 2019/2021 tj. od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. tj. prawo do wiadcze ustalone jest od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., natomiast w przypadku dzieci koczcych w trakcie trwania okresu wiadczeniowego 18 rok ycia, wiadczenie wychowawczego zostao przyznane do dnia przed ukoczeniem przez dziecko 18 roku ycia.

Od 2021 r. bdzie obowizywa nowy okres wiadczeniowy dla wiadczenia wychowawczego, tzw. 500 plus.

Prawo do wiadczenia wychowawczego bdzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku nastpnego.

Zmiany wprowadzia nowelizacja ustawy o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci, ktra obowizuje od 01 lipca 2019 r. Przepisy przejciowe ustanowiy wyduony okres wiadczeniowy trwajcy do 31 maja 2021 r. dla wnioskw zoonych od 1 lipca 2019 r. Z tego powodu osoby, ktre w ubiegym roku skaday wniosek o wsparcie, w tym roku nie musz ju tego robi.

Od 2021 r.
bdzie obowizywa docelowy roczny okres wiadczeniowy.

Wniosek o wiadczenie wychowawcze (500 plus) bdzie mona zoy:
•    od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wnioskw skadanych drog elektroniczn;
•    od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wnioskw skadanych w formie papierowej


Okres wiadczeniowy 2021/2022 obowizywa bdzie od dnia 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 roku.

Kiedy nastpi wypata wiadczenia wychowawczego?
Termin ustalenia prawa do wiadczenia oraz jego wypaty uzaleniony jest od momentu zoenia wniosku. Poniej szczegowe terminy:

Zoenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypata wiadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 wrzenia 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 padziernika 2021 r.


Prawo do wiadczenia wychowawczego przysuguje:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:

- do ktrych stosuje si przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego,
- jeeli wynika to z wicych Rzeczpospolit Polsk dwustronnych umw midzynarodowych o zabezpieczeniu spoecznym,
- przebywajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z okolicznociami, o ktrych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z  zm.), jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadajcym kart pobytu z adnotacj „dostp do rynku pracy”, jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyczeniem obywateli pastw trzecich, ktrzy uzyskali zezwolenie na prac na terytorium pastwa czonkowskiego na okres nieprzekraczajcy szeciu miesicy, obywateli pastw trzecich przyjtych w celu podjcia studiw oraz obywateli pastw trzecich, ktrzy maj prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do wiadczenia wychowawczego przysuguje cudzoziemcom, jeeli zamieszkuj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim maj otrzymywa wiadczenie wychowawcze, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

wiadczenie wychowawcze przysuguje:
1. matce,
2. ojcu,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
4. opiekunowi prawnemu dziecka.

wiadczenie wychowawcze przysuguje do dnia ukoczenia przez dziecko 18. roku ycia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukoczenia przez dziecko 18. roku ycia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sdu, jest pod opiek naprzemienn obydwojga rodzicw rozwiedzionych, yjcych w separacji lub yjcych w rozczeniu, kwot wiadczenia wychowawczego przysugujc za niepeny miesic ustala si, dzielc kwot tego wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre to wiadczenie przysuguje. Kwot wiadczenia wychowawczego przysugujc za niepeny miesic zaokrgla si do 10 groszy w gr.

wiadczenie wychowawcze przysuguje w wysokoci 500,00 z miesicznie.

wiadczenie wychowawcze nie przysuguje, jeeli:
- dziecko pozostaje w zwizku maeskim,
- dziecko zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie albo w pieczy zastpczej,
- penoletnie dziecko ma ustalone prawo do wiadczenia wychowawczego na wasne dziecko,
- czonkowi rodziny przysuguje za granic na dziecko wiadczenie o podobnym charakterze do wiadczenia wychowawczego, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej. wiadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysuguje, jeeli osobie samotnie wychowujcej dziecko nie zostao ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytuu wykonawczego pochodzcego lub zatwierdzonego przez sd, chyba e:
- drugie z rodzicw dziecka nie yje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone;
- sd zobowiza jedno z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw utrzymania dziecka i nie zobowiza drugiego z rodzicw do wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sdu, jest pod opiek naprzemienn obojga rodzicw sprawowan w porwnywalnych i powtarzajcych si okresach.


Na jaki czas bdzie przysugiwao prawo do wiadczenia?
Od okresu wiadczeniowego 2021/2022 prawo do wiadczenia jest ustalane na okres roku – od 01 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego roku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego na kolejny okres s przyjmowane od dnia 01 kwietnia danego roku, a w przypadku wnioskw skadanych drog elektroniczn – od dnia 01 lutego danego roku.


W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypacane jej wiadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ waciwy przekazuje nalene osobie wiadczenie wychowawcze w caoci lub w czci w formie rzeczowej lub w formie opacania usug.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola