GOPS Lesznowola

wiadczenie rodzicielskie

wiadczenie rodzicielskie przysuguje osobom, ktre urodziy dziecko, a ktre nie otrzymuj zasiku macierzyskiego lub uposaenia za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego lub okres urlopu wychowawczego. Uprawnionymi do pobierania tego wiadczenia s wic midzy innymi bezrobotni (niezalenie od rejestracji lub nie w urzdzie pracy), studenci, rolnicy, a take wykonujcy prace na podstawie umw cywilnoprawnych (umw zlece i umw o dzieo). Take osoby zatrudnione lub prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz, jeli nie pobieraj zasiku macierzyskiego mog ubiega si o wiadczenie rodzicielskie.

wiadczenie to mog rwnie otrzymywa rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., ktrzy nie maj prawa do zasiku macierzyskiego - w takim przypadku, wiadczenie rodzicielskie bdzie im przysugiwao od 1 stycznia 2016 r. do ukoczenia przez dziecko 1 roku ycia (odpowiednio duej w przypadku wieloraczkw).

wiadczenie rodzicielskie przysuguje w wysokoci 1000,- z miesicznie (netto), od dnia porodu (dotyczy rodzicw dziecka) lub od dnia objcia dziecka opiek lub od dnia przysposobienia dziecka - przez okres:

- 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objcia opiek jednego dziecka,
- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objcia opiek dwojga dzieci,
- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objcia opiek trojga dzieci,
- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objcia opiek czworga dzieci,
- 71 tygodni – w przypadku urodzenia piciorga i wicej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia piciorga i wicej dzieci lub objcia opiek piciorga i wicej dzieci.

wiadczenie rodzicielskie przysuguje bez wzgldu na dochody rodziny (nie ma kryterium dochodowego przy ubieganiu si o wiadczenie).

wiadczenie rodzicielskie nie przysuguje, jeeli:

- co najmniej jeden z rodzicw, opiekun faktyczny lub rodzina zastpcza otrzymuj zasiek macierzyski lub uposaenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

- dziecko zostao umieszczone w pieczy zastpczej – w przypadku rodzicw dziecka lub osoby, ktra przysposobia dziecko,

- osoba ubiegajca si o wiadczenie rodzicielskie lub osoba pobierajca wiadczenie rodzicielskie, nie sprawuj lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwizku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, ktre uniemoliwiaj sprawowanie tej opieki,

- w zwizku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwizku z opiek nad tym samym dzieckiem jest ju ustalone prawo do: wiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wiadczenia pielgnacyjnego, specjalnego zasiku opiekuczego lub zasiku dla opiekuna,

- rodzicom przysuguje za granic wiadczenie o podobnym charakterze do wiadczenia rodzicielskiego, chyba, e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.


Wymagane dokumenty:

- karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywajcego na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt stay, zezwolenie na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art.127 lub art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub w zwizku z przebywaniem na terytorium RP w zwizku z uzyskaniem statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej,
- dokument potwierdzajcy dat przysposobienia dziecka albo dat objcia dziecka opiek faktyczn lub objcia opiek rodziny zastpczej (np. postanowienie sdu) (orygina do wgldu),
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola