GOPS Lesznowola

KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ 2008

01.07.2008


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza nabór
do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
„KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ”.
Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Lesznowola spełniających następujące warunki:
* korzystających z pomocy tut. Ośrodka lub pochodzące z rodzin objętych pomocą ( może być tylko pracą socjalną, nie koniecznie pomocą finansową )
* nie posiadających zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,
* osoby niepełnosprawne lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych
* młodzież w wieku 15-24 lat
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi lub koordynatorem projektu Janiną Klocek osobiście lub telefonicznie 22 757 92 32 wew. 214 lub 228 w godzinach pracy Ośrodka.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 6 lipca 2008 r


27.10.2008W październiku rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Do końca 2008 roku beneficjentki projektu skorzystają ze szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu, doradztwa zawodowego, treningu umiejętności społecznych oraz będą uczestniczkami kursu dla opiekunek osób starszych.

Koordynator projektu
Janina Klocek

10.11.2008Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli jest w trakcie realizacji projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1.
Beneficjentki zakończyły szkolenie „Pomoc osobom starszym” oraz odbyły
„Trening umiejętności społecznych”. Obecnie biorą udział w doradztwie zawodowym. Projekt wzbudza dość duże zainteresowanie wśród beneficjentek, które w rozmowach indywidualnych i ankietach wyrażają opinię, że bardzo chętnie uczestniczyły by w przyszłości w tego typu projektach, szczególnie w swoim miejscu zamieszkania.
Panie biorące udział w projekcie maja zapewnioną opiekę dla dzieci, które przebywają pod okiem wychowawcy w świetlicy, biorąc udział w różnych grach i zajęciach manualnych.
Całość zakończymy w grudniu, a w styczniu planujemy uroczyste spotkanie uczestników ze wszystkim osobami biorącymi udział w realizacji projektu, a także władzami Gminy Lesznowola. Na spotkaniu beneficjentki otrzymają certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.Koordynator projektu
Janina Klocek

22.12.2008


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w grudniu zakończył realizację projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1.
Ostatnim zadaniem w ramach integracji społecznej były zajęcia z doradztwa zawodowego, w trakcie których Beneficjentki zrealizowały następujące bloki tematyczne:
1.Świat zawodów i rynek pracy
2.Planowanie i praca celem.
3.Zmiana i podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych
W uzupełnieniu grupowych zajęć warsztatowych do pogłębienia wiedzy na temat własnych preferencji zastosowano indywidualnie testy kreatywności, przedsiębiorczości, predyspozycji zawodowych i planu kariery.
Uroczyste zakończenie projektu zaplanowano na koniec stycznia.Koordynator projektu
Janina KlocekMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola