GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"Terapia psychologiczna"

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
Terapia psychologiczna – 4h/na rodzinę – 8 rodzin / ogółem 64 godziny w 2016 roku( listopad – grudzień) i 64 godziny w 2017 roku(maj-lipiec).

Analiza mocnych i słabych stron rodziny i wykorzystanie ich w kontaktach z otoczeniem, motywowanie do podejmowania zmian w życiu i nakreślanie kierunków tych zmian, określanie celów życiowych, tematyka indywidualna w zależności od potrzeb.

Na zakończenie wsparcia wymagana pisemna opinia na temat rodziny wraz z rekomendacjami dla GOPS do dalszego postepowania z rodziną.

Wymagania: psycholog – terapeuta, pracujący z rodzinami, wykształcenie kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (oświadczenie).
Miejsce realizacji – sala Zamawiającego na terenie Gminy Lesznowola.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie lub faktura.
Kryterium oceny: Cena - 100%
Miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS Lesznowola ul. GRN 66 pok.6 , pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. GRN 66 05-506 Lesznowola lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 20 października 2016 roku do godz. 15
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola