GOPS Lesznowola

Wyniki naboru na stanowisko doradcy zawodowego


Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Doradca zawodowy

współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Okła - rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Pani Katarzyna Okła posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Lesznowola, 6.06 2016 r.

Lucyna Ołów
Kierownik GOPS


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola