GOPS Lesznowola

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu

09.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usługi specjalista ds.monitoringu – umowa zlecenie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności.

1. Warunki współpracy
 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 roku,
 • ilość godzin do przepracowania – łącznie 300 godzin (20 godzin miesięcznie) przez 15 m-cy
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (protokoły). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku, pod warunkiem dostępności  środków finansowych na koncie projektu. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres obowiązków
1. monitoring i ewaluacja projektu,
2. przygotowanie narzędzi badawczych, pomiary wśród ww grup respondentów, analiza danych
3. przygotowanie 2 raportów cząstkowych ( bieżąca eliminacja błędów w procesie reorganizacji)
oraz raportu końcowego ( cel: rekomendacje dla innych ośrodków).
4. przedkładanie koordynatorowi projektu rekomendacji usprawnień realizacji projektu,
5. udział w spotkaniach kadry zarządzającej projektem

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję specjalisty ds. monitoringu posiadała:
1.biegłą znajomość języka polskiego,
2. wykształcenie wyższe
3. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
4.  minimum trzyletnie doświadczenie w ewaluacji projektów społecznych, w tym dedykowanych dla pomocy społecznej
5.znajomość narzędzi ewaluacji i monitoringu
6.znajomość wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
e) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia..
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty
1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA    ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  poświadczone przez Wykonawcę.

Sposób i termin składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66; 05-506 Lesznowola, w terminie do 17 stycznia do godziny 15.00.
Oferty można składać osobiście lub wysłać na adres e-mail gops@gops-lesznowola.pl  (liczy się data i godzina wpływu)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.
Osoba do kontaktu: Pani Janina Szulowska, tel.601228782
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gopslesznowola.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola.  Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola, tel. (22) 757-92-32, fax. (22) 757-92-32, email: gops@gops-lesznowola.pl.

 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: a.grzeszczuk@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola.

 3. dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

 5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. INTRO S.C., NETVENTURE SP. Z O.O. ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości  również następujące podmioty: partnerzy świadczący usługi techniczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operatorzy pocztowi.

 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

 7. osobie, której dane są przetwarzane:
  • na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 9. podanie danych przetwarzanych:
  • na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d  przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości procesowania skargi lub wniosku.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Projekt „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola