GOPS Lesznowola

Poszukujemy osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

04.07.2019


POSZUKUJEMY OSOBY
DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby do świadczenia usług specjalistycznych dla dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu oraz schizofrenii hebefrenicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami) t.j.w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców na terenie Gminy Lesznowola.

Niezbędne wymagania :
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) Szpitalu psychiatrycznym
2) Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3) Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) Ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
5) Zakładzie rehabilitacji;
6) Innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 
Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV);
2) Dokument potwierdzający wykształcenie;
3) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie;
4) Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1 § 3 pkt.2 cyt. wyż. rozporządzenia;
Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-4, powoduje odrzucenie oferty.

Zatrudnienie planowane
umowa zlecenie

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminna 66 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuty” do dnia 20 lipca 2019 r., godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka)
 
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola