GOPS LesznowolaFundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze  w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe - wspomagane”.

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem  ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

*warsztatach interpersonalnych
*warsztatach rozwoju osobistego
*warsztatach aktywnej integracji
*alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
*wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalnym
*treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

 Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:
- samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieci z autyzmem, z  zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym,
- oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci,
- matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r  lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
lub
- matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry, zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie oraz wyżywienie dla dziecka.
Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8 – dniowy pobyt.
Terminy turnusów:
9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie(wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres  GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00
W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgłoszeniowy matki


Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola