GOPS Lesznowola

Zapytanie ofertowe

19.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

realizacja działań o charakterze SUPERWIZJI

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności.

Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa 85121270-6 -usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Nazwa kodu CPV: usługi, wykonanie

1. Warunki współpracy
 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 roku,
 • ilość godzin do przepracowania – łącznie 270 godzin (15 godzin miesięcznie) przez 18 m-cy
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (protokoły). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zakres obowiązków
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań o charakterze superwizji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w zakresie wykonywanej przez nich pracy, w tym:
prowadzenie cyklicznych spotkań superwizyjnych superwizora z pracownikami
(średnio 15 h zegarowych miesięcznie) w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanych w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego - łącznie 45 h w 2019 , 180 h w 2020 i 45 h w 2021 r
3.Obowiązki Wykonawcy/ superwizora:
ustalanie z Zamawiającym harmonogramu spotkań superwizyjnych, odpowiadających potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych,
prowadzenie list obecności na sesjach superwizyjnych, wraz z zakresem godzinowym, z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,
zawarcie kontraktów superwizyjnych, negocjowanych na początku pierwszej sesji oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych,
przygotowywanie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych (wypełnianych po 6 spotkaniach superwizyjnych),
przygotowywanie raportu (co pół roku) zawierającego poewaluacyjną ocenę superwizji, informację o ilości osób uczestniczących w superwizjach oraz wnioski i rekomendacje, wystawienie pracownikom socjalnym zaświadczeń potwierdzających udział w superwizji pracy socjalnej. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu „Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy, przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi w danym miesiącu; utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym , w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach,
przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję superwizora pracy socjalnej posiadała:
 1. wykształcenie wyższe /pracownik socjalny z II stopniem specjalizacji, psycholog lub pedagog zatrudniony w pomocy społecznej lub mający doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką działania pomocy społecznej/osoba posiadająca certyfikat superwizora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie superwizji, uprawnienia superwizora pracy socjalnej – ukończone szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej lub studiów podyplomowych w tym zakresie,
 2. udokumentowane referencjami min. 100 godzin prowadzenia spotkań o charakterze superwizji dla pracowników socjalnych /Warunek doświadczenia osoby zdolnej do wykonania zamówienia musi zostać wykazany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – /
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

2. Wymagane dokumenty
 • CV),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Sposób i termin składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66; 05-506 Lesznowola, w terminie do 25 listopada do godziny 15.00.
Oferty można składać osobiście lub wysłać na adres e-mail gops@gops-lesznowola.pl (liczy się data i godzina wpływu)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. Osoba do kontaktu: Pani Janina Szulowska , tel.601228782 Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gopslesznowola.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola. Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola, tel. (22) 757-92-32, fax. (22) 757-92-32, email: gops@gops-lesznowola.pl.
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: a.grzeszczuk@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola.
 3. dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).
 5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. INTRO S.C., NETVENTURE SP. Z O.O. ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości również następujące podmioty: partnerzy świadczący usługi techniczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operatorzy pocztowi.
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
 7. osobie, której dane są przetwarzane:
  • na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. podanie danych przetwarzanych:
  • na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości procesowania skargi lub wniosku.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Projekt „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola