GOPS Lesznowola

Wsparcie unijne na realizację usług opiekuńczych w gminie Lesznowola

23.05.2018
W gminie Lesznowola rusza pionierski projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami będą osoby starsze wymagające wsparcia asystenckiego lub opiekuńczego oraz opiekunowie tych osób.


Potrzeba nowych standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi
Potrzeby Gminy Lesznowola wpisują się we współczesne trendy demograficzne obserwowane w Polsce i Europie, określane mianem „starzenia się społeczeństwa”. Według danych GUS ilość osób powyżej 60 roku życia od wielu lat systematycznie wzrasta. W roku 2010 w gminie Lesznowola mieszkało 2685 osób w wieku 60 plus, co stanowiło 13% wszystkich mieszkańców. Duża część seniorów wymaga pomocy w wielu codziennych aktywnościach, zabiegach pielęgnacyjnych i czynnościach domowych. Niestety w polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje pojęcie osoby niesamodzielnej. W systemie opieki społecznej brakuje także wypracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

Fundusze europejskie na realizację usług asystenckich i opiekuńczych
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, wdraża innowacyjny projekt pt.: „Profesjonalizacja usług asystenckich opiekuńczych osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Projekt przewiduje wypracowanie standardów usług opiekuńczych i asystenckich oraz ich świadczenie przez wyszkolone osoby w charakterze opiekunek i opiekunów.

Poszukiwany asystent/opiekun osób niesamodzielnych
Gmina Lesznowola razem z instytucjami realizującymi projekt, zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawodu asystenta/opiekuna osób niesamodzielnych. Nasze działania adresujemy do osób w wieku powyżej 18 lat, w szczególności chcemy wspierać aktywizację zawodową osób w wieku 50 plus. Na uczestników projektu czekają profesjonalne szkolenia i gwarancja zatrudnienia.

Kontakt w sprawie rekrutacji w gminie Lesznowola:
Piotr Nowomiejski
Gminny specjalista ds. wdrażania standardów
tel. +48 502 836 396
e-mail.: p.nowomiejski@ekon.org.pl
www.niesamodzielni.org.pl


22.05.2018, Warszawa, Przemysław Cegłowski
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola