GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"Warsztaty wspólnego spędzania czasu w rodzinie"
 
Lesznowola, dnia 19 04 2017 r.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
Warsztaty wspólnego spędzania czasu w rodzinie
2 spotkania po 6 godzin (zegarowych) w tym jeden dzień w formie wyjazdowej ( wyjazd zapewnia Zamawiający) dla grupy 8 osób plus otoczenie razem ok.40 osób w okresie: maj – czerwiec 2017 r – ogółem 12 godzin zegarowych. Ostateczne terminy do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tematy zajęć:
Wykorzystanie czasu wolnego dla dzieci, kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego, integracja rodziny- poznajmy się przez zabawę.

Złożenie konspektu zajęć jako załącznika do umowy.
Kryterium oceny: Cena za godzinę (zegarową) - 100%
Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady
Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS ul. GRN 66 Lesznowola pok. 6, pocztą na adres GOPS Lesznowola, ul. GRN 66 05-506 Lesznowola (liczy się data wpływu), pocztą elektroniczną - e-maill:j.szulowska@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 26 kwietnia 2017 r g.15.00
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola