GOPS Lesznowola

Informacja o wynikach naboru na stanowisko


Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog

współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Sieńkowska - rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.
 
Uzasadnienie
Pani Katarzyna Sieńkowska posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Lesznowola, 15.03 2017 r.


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola