GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"Doradca zawodowy"
 
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
Analiza predyspozycji zawodowych  – 4h/na osobę  – 8 osób / ogółem 24 godzin w miesiącach marzec-kwiecień  2017 roku
 
Diagnoza i ustalenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej we współpracy z psychologiem według potrzeb i możliwości Uczestników projektu
 
Opracowanie w formie pisemnej Indywidualnego Planu Działania  dla każdego Uczestnika.
 
Wymagania: doradca zawodowy, wykształcenie wyższe kierunkowe lub specjalizacja doradztwo zawodowe
Miejsce realizacji – sala Zamawiającego na terenie Gminy Lesznowola.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Kryterium oceny: Cena - 100%
Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS Lesznowola ul. GRN 66 pok.6, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. GRN 66 05-506 Lesznowola lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 14 marca  2017 roku do godz. 15
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola