GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"psycholog - diagnoza"
 
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
Diagnoza psychologiczna – 2h/na osobę  – 8 osób / ogółem 16 godzin w marcu  2017 roku
 
Diagnoza i ustalenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej we współpracy z doradca zawodowym według potrzeb i możliwości Uczestników projektu.
 
 
Wymagania: psycholog – pracujący z rodzinami, wykształcenie kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (oświadczenie).
Miejsce realizacji – sala Zamawiającego na terenie Gminy Lesznowola.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Kryterium oceny: Cena - 100%
Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS Lesznowola ul. GRN 66 pok.6, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. GRN 66 05-506 Lesznowola lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 14 marca  2017 roku do godz. 15
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola