GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"Warsztaty kompetencji społecznych."

Lesznowola, dnia 05.07.2016
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
Warsztaty kompetencji społecznych

4 spotkania po 6 godzin (zegarowych) dla grupy 12 osób w okresie: sierpień - wrzesień 2016 r - ogółem 24 godziny (zegarowe)

Tematy zajęć:

zwiększenie aktywności społecznej, otwarta komunikacja, zasady
automotywacji, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
radzenie sobie ze stresem, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
kontaktów społecznych

Prowadzący zobowiązany jest do :
*sporządzenia ankiety i badania ewaluacyjnego,
*złożenia programu zajęć jako załącznika do oferty.

Wymagania:

trener wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika,
socjologia, resocjalizacja - potwierdzone dokumentami dyplom, zaświadczenie
Kryterium oceny: Cena - 100%
Miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS ul. GRN 66 Lesznowola pok. 6, pocztą na adres GOPS Lesznowola, ul, GRN 66 05-506 Lesznowola (liczy się data wpływu), pocztą elektroniczną - e-mail: gops@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 19 sierpnia 2016 roku do godz. 16
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola