GOPS Lesznowola

Zaproszenie do składania ofertFundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
"Warsztaty wspólnego spędzania czasu w rodzinie"

Lesznowola, dnia 05.07.2016
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznei w Lesznowoli
Tytuł Projektu: Klub lntegracji Społecznej w Gminie Lesznowola
Przedmiot
zamówienia:
AKADEMIA RODZICA

4 spotkania po 6 godzin (zegarowych) dla 1 grupy 12 osób w okresie: wrzesień -październik 2016 r - ogółem 24 godziny (zegarowe).

Tematy zajęć:

Problemy wychowawcze, kreowanie świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowawczego,poprawa relacji i kontaktów rodzinnych, poszerzenie swojej wiedzy na temat uczuć i emocji, pogłębienie wiedzy na temat metod wychowawczych, wyposażenie w odpowiednie umiejętności i kompetencje w zakresie zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności, skuteczne pomaganie im w budowaniu pozytywnej samooceny.


Wymagania:

*trener - wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika,resocjalizacja, socjologia,potwierdzone dokumentami - dyplom, zaświadczenie

*Plan zajęć jako załącznik do oferty.
Kryterium oceny: Cena - 100%
Miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66
Forma złożenia ofert: Osobiście w biurze projektu: GOPS ul. GRN 66 Lesznowola pok. 6, pocztą na adres GOPS Lesznowola, ul, GRN 66 05-506 Lesznowola (liczy się data wpływu), pocztą elektroniczną - e-mail: gops@gops-lesznowola.pl
Termin złożenia ofert: Do dnia 19 sierpnia 2016 r g.16.00
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS w Lesznowoli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola