GOPS Lesznowola

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ogłasza konkurs na 1 stanowisko:

Doradca Zawodowy

współpracujący w projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola”
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Warunki współpracy: umowa zlecenie na okres ok. 1 m-ca
(obejmująca przeprowadzenie 24h indywidualnych spotkań i konsultacji).
 

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wykształcenie wyższe;
 • odpowiednie przygotowanie zawodowe, tj. wykształcenie o kierunku/specjalizacji Doradztwo zawodowe, lub ukończone studia podyplomowe, lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
 
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia – poświadczony stosownymi dokumentami;
 • znajomość problematyki rynku pracy;
 • wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy;
 • posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;
 • znajomość podstaw prawa pracy. znajomość obsługi komputera
 
3. Preferowane cechy osobowości kandydata:
 • Innowacyjność i kreatywne myślenie
 • Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 
4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowiskach (w ramach umowy zlecenia – obejmującej 24h indywidualnych konsultacji):
 • przeprowadzenie analizy predyspozycji zawodowych uczestników projektu uwzględniającej wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, zainteresowania i doświadczenie zawodowe uczestników projektu w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy za pomocą odpowiednich narzędzi, dobór odpowiednich form aktywizacji
 • opracowanie profili kompetencyjnych uczestników projektu
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ustalenia ścieżki reintegracji zawodowej
 • diagnozowanie wewnętrznych i zewnętrznych barier oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia
 • udzielanie informacji dotyczących dostępności aktualnych ofert pracy na terenie województwa mazowieckiego (powiatu piaseczyńskiego).
 • udzielanie pomocy przy sporządzaniu przez beneficjentów projektu dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do kontaktu z pracodawcą, do rozmowy kwalifikacyjnej
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie
 • stosowanie zasad ochrony danych osobowych
 
5. Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1.  wymagania dodatkowe wymienione w pkt. 2 - 30%;
 2.  cena brutto za 1 godzinę zegarową wykonania usługi - 70%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV;
 • dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i wymagane doświadczenie (kopie);
 • ewentualne referencje;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie treści: o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 
7. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli przy ul. Gminnej Rady narodowej 66 w zaklejonej kopercie lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops-lesznowola.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego” w terminie do dnia 02 czerwca 2016 roku do godz. 16, aplikacje złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Postanowienia końcowe:
 • złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
 • stanowisko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.
 
Lucyna Ołów
Kierownik GOPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola