GOPS Lesznowola

Nabór na stanowisko psychologa


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ogłasza konkurs na 1 stanowisko:

 
Psycholog współpracujący w projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Warunki współpracy: umowa zlecenie na okres ok. 1 m-ca
(obejmująca przeprowadzenie 16h indywidualnych spotkań i konsultacji).
 

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zakresie pracy z rodziną w szczególności z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym  (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami)
 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzona certyfikatami (zaświadczeniami);
 • wiedza na temat metodyki uczenia dorosłych;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych
 • umiejętności trenerskie,
 
3. Preferowane cechy osobowości kandydata:
 • Innowacyjność i kreatywne myślenie
 • Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 
4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowiskach (w ramach umowy zlecenia – obejmującej 16 h indywidualnych konsultacji):
 • Prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu.
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych.
 • Przygotowanie opinii z rekomendacją wsparcia i opracowanie indywidualnego planu działania
 • Badanie potrzeb szkoleniowych wśród uczestników projektu.Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi członkami zespołu projektowego.

5. Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) wymagania dodatkowe wymienione w pkt. 2 - 30%;
2) cena brutto za 1 godzinę zegarową wykonania usługi - 70%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV;
 • dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i wymagane doświadczenie (kopie);
 • ewentualne referencje;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie treści: o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 
7. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli przy ul. Gminnej Rady narodowej 66 w zaklejonej kopercie lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops-lesznowola.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Psychologa” w terminie do dnia 02 czerwca 2016 roku do godz. 16, aplikacje złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Postanowienia końcowe:
 • złożenie aplikacji nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
 • stanowisko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.

Lucyna Ołów
Kierownik GOPS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola